یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴

تظاهرات نژاد پرستانه بیشتری در انتظار آمریکاست

رابین رایت

تظاهرات نژادپرستانه

یــک روز پــس از نزاع و خشــونت و کشــتار نژادپرستانه در ویرجینیا، فرماندار این شهر اظهار داشــت: «چطور شــد که ما به اینجا رسیدیم؟» پس از واقعه شارلوتزویل ویرجینیا و دیگر وقایع خونین در فرگوســن، چارلستون، دالاس، سنت پل بالتیمور، باتون روژ و اســکندریه، بهتر است این سؤال را مطرح کرد که آمریکا به کدامین سو پیش می رود؟

قدس آنلاین- یــک روز پــس از نزاع و خشــونت و کشــتار نژادپرستانه در ویرجینیا، فرماندار این شهر اظهار داشــت: «چطور شــد که ما به اینجا رسیدیم؟» پس از واقعه شارلوتزویل ویرجینیا و دیگر وقایع خونین در فرگوســن، چارلستون، دالاس، سنت پل بالتیمور، باتون روژ و اســکندریه، بهتر است این سؤال را مطرح کرد که آمریکا به کدامین سو پیش می رود؟ اتحاد این کشور تا چه حد سست و شکننده شده ا ست؟ گروه راست رادیکال، سال پیش موفق شد بیشترین کرسی های سیاسی از نیــم قرن پیش تاکنون را از آن خود کند. اکنون بیش از ۹۰۰ گروه نفرت، در آمریکا شکل گرفته و این آمار همواره در حال افزایش اســت. کیث ماینز، افسر بازنشســته نیروهای ویژه ارتش که اکنون در وزارت خارجه مشــغول کار اســت، در خلال جنگ های داخلی، در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا مشغول خدمت بوده است. وی با مشاهده درگیری های موجود در آمریکا، احتمال بــروز جنگ داخلی را در این کشــور، طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، حدود ۶۰ درصد تخمین می زند. وی اظهار می دارد، الگوی نزاع های داخلی طی ۶۰ سال گذشته در سراسر جهان تحول زیادی داشته است. امروز کمتر جنگ داخلی را می توان یافت که در سنگر های ثابت و در مرزهای جغرافیایی ثابت روی دهد؛ بلکه بیشتر شامل درگیری هایی وسیع اما با شدت کم و طی چند مرحله نزاع خشونت بار اســت که مکان ثابتی ندارد. به تعریف ماینز، جنگ داخلی به معنای نفی سیاست های سنتی قدرت سیاسی حاکم است که برای سرکوب آن از ســازمان حفاظت ملی کمک گرفته می شود. ترامپ، از خشونت به عنوان شیوه ای برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده کرده و در خلال کمپین انتخاباتی و پــس از آن از زورگویی نیز به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است. به گفته ماینز، «با توجه به وقایع اخیر این طور به نظر می رسد که جناح چپ نیز با این گونه رفتار، مخالفتی ندارد». به باور وی، حال نیز مانند سال ۱۸۵۹، هر کسی از چیزی عصبانی است و همه به همراه خود اسلحه حمل می کنند. شــارلوتزویل اولین تظاهرات در آمریکا نبود، آخرین آن ها نیز نیست. ۹ تظاهرات اعتراضی دیگر قرار است ماه دیگر به وقوع بپیوندد.  

منبع: روزنامه قدس