شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۴

قدس آنلاین گزارش می‌دهد؛

پرداخت کارانه و اضافه‌کاری؛ مطالبه‎ متحصنین بیمارستان شهید رحیمی خرم‎آباد

تجمع پرستاران

خرم‎آباد- صبح شنبه نیروهای خدماتی بیمارستان شهید رحیمی خرم ‏آباد به دلیل عدم پرداخت مطالبات‎شان از سوی شرکت‏های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مقابل بیمارستان تجمع کردند.

قدس آنلاین- گروه استان‎ها- مژگان شلکه بیرانوند: این در حالی است که هفتهی گذشته کارکنان بخش درمانی این بیمارستان از جمله پرسنل آزمایشگاهی، رادیولوژی و پیراپزشکی نیز به دلیل عدم پرداخت اضافهکاری و کارانهشان دست به تحصن و اعتراض زدند.

معترضین میگویند بیش از ۸ماه است که کارانه نگرفتهاند و حقوق اضافهکاریشان ۶ماه پرداخت نشده است. براساس این گزارش تشکیلات صنفی از جمله سازمان نظام پرستاری خرمآباد در جریان مطالبات جامعهی پرستاری است و پیگیریها همچنان ادامه دارد.

بیعدالتی در پرداخت کارانه بخش درمانی بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد

یکی از معترضین دراین باره به خبرنگار قدس آنلاین می‎گوید: پرسنل پیراپزشکی و پرستاری بیمارستان شهید رحیمی بیش از هشت ماه است که کارانه نگرفتهاند و اضافه حقوقمان ۶ماه است که پرداخت نشده است.

وی اضافه می‎کند: ما به دنبال روشنگری هستیم مشخص نیست کارانهی بیمارستان که حاصل درآمد بیمارستان است چگونه بین پرسنل اداری و درمانی بیمارستان تقسیم میشود، کادر درمانی بیمارستانی زحمات زیادی متحمل میشوند درحالی که هنوز اضافه حقوق و کارانه نگرفتهاند.

یکی دیگر از معترضین معتقد است که فقط درصد ناچیزی از درآمد بیمارستانها به کادر درمانی بهخصوص پیراپزشکیها تعلق میگیرد.

این معترض اظهار دارد: سهم پزشکان از درآمد بیمارستانها ۹۳درصد است در حالی که فقط ۷درصد آن سهم پرسنل اداری و درمانی است.

وی ادامه می‎دهد: پرداخت کارانه بیمارستانها شفاف نیست و چون به صورت کتبی در فیشهای حقوقی درج و گزارش نمیشود این شائبه وجود دارد که بیمارستانها در پرداخت کارانهها در حق پیراپزشکان اجحاف میکنند.

یک کارشناس پرستاری در ادامه به خبرنگار ما می‎گوید: بیمارستانهای لرستان با کمبود نیروی درمانی مواجهاند و پرستاران مجبورند شیفتهای اضافی و اجباری داشته باشند این درحالی است که بر اساس قانون باید برای هر تخت بیمارستان یک و نیم پرستار وجود داشته باشد.

وی در ادامه می افزاید: ما فقط به دنبال شفافسازی و روشنگری هستیم مطالبات ما سهم و حقی است که در ازای زحماتمان، وقتمان و تخصصی که داریم باید پرداخت شود.

این کارشناس تحصنها را کشوری میداند و میگوید: کل کشور با این مشکل مواجهاند ما اعتراضاتمان را از طریق سازمان نظام پرستاری و تشکلهای صنفی پیگیری کرده‏ایم اما متأسفانه جواب قانع کننده‏ای نگرفتهایم.

یکی دیگر از معترضین می‏گوید: نیروهای پرسنل بیمارستان به دو دسته درمانی و اداری تقسیم میشوند متأسفانه سهم اداریها که سختی کار کمتری دارند از کارانهی بیمارستان بیشتر از بخش درمان است درحالی که در بخش درمانی با کمبود نیرو مواجهایم شیفتهای فشرده، سختی کار و مسائل دیگر تمام انرژی همکارانمان در بخش درمان را میگیرد که درقبال آن نه اضافه حقوق و نه کارانه را به موقع دریافت نمیکنند.

وی تصریح میکند: تعداد پرسنل اداری بیمارستان شهید رحیمی از نیروهای درمانی و بالینی بیشتر است و سهم قابل توجهی از کارانهای که بین کل نیروها تقسیم میشود، بدون توجه و درنظر گرفتن زمان تخصیص داده شده به کار و سختی کار به نیروهای اداری داده می‎شود.

وی میافزاید:۱۲۰ساعت اضافه حقوق برای کادر اداری تخصیص داده شده درحالی که تمام بار مسئولیت بیمارستان برعهده‏ی پرسنل درمانی است.

این کارشناس بالینی اظهار می‏کند:۱۲۰ساعتی که بدون در نظر گرفتن حضور فیزیکی برای پرسنل اداری بیمارستان و معاونتها در نظر گرفته شده بی‏عدالتی است، دانشگاه علوم پزشکی هر بار یک بخش اداری به مجموعهی ستاد اضافه میکند و نیروی اداری استخدام می‎کند در حالی که در بخش درمان با کمبود نیروی درمانی مواجه‎ایم و پرسنل در این بخش مجبورند چندین برابر توان‎شان خدمت‎رسانی کنند.

وی می‏افزاید: در طرح قاصدک اضافه کاری کادر درمانی و کارانه ضریب۲ و نیم دارد که براساس نرخ تورم و با توجه به اضافه شدن نرخ تعرفههای پزشکی و درمانی همچنان افزایش نداشته و همان مبالغ چندسال پیش پرداخت میشود.

وی معتقد است باید از ۷درصد کارانه بخش درمان، سهم کارانه بخش اداری از درمانی جدا محاسبه شود تا شفافسازی صورت گیرد.

معترضین همسو با اعتصابشان معتقدند باید سهم کارانه در فیش حقوقی درج شود تا هیچ‌گونه شائبه‌ای در کار نباشد اگر براساس طرح قاصدک، همه چیز شفاف شود همه‏ی کارکنان بیمارستان متوجه‏ی روند تخصیص کارانهها خواهند شد.

پرداخت کارانه پرسنل بیمارستان شهید رحیمی در حال پیگیری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان دراین باره به خبرنگار قدس آنلاین گفت: موج اعتراضات و تحصن کارکنان بیمارستانها کشوری است و فقط مشکل لرستان خاصه بیمارستان شهید رحیمی نیست.

دکتر کوروش ساکی افزود: پرداخت کارانه از محل درآمد بیمارستانها قانون کشوری دارد و بر اساس ضوابط خاص خود پرداخت میشود. اینکه معترضین معتقدند سلیقه‏ای است، صحت ندارد.

ساکی که از تجمع و تحصن نیروهای شرکتی خدماتی بیمارستان شهید رحیمی خرم‏آباد ابراز بیاطلاعی کرد، اظهار داشت: تمام مسائل مالی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عدم وصول مطالباتمان از بیمهها برمیگردد. اگر بیمهها به موقع بدهیهایشان به بیمارستان را پرداخت کنند ما هم از محل پرداخت آن مطالبات کارکنان بیمارستانها را پرداخت میکنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه ۷۰درصد مطالباتمان مربوط به سازمان بیمه سلامت است تصریح کرد: متأسفانه سازمان بیمه سلامت تأمین منابع نمیکند. اگر تأمین اعتبار به موقع صورت گیرد دچار مشکلاتی از این دست نخواهیم شد.

ساکی افزود:۲۶۰میلیارد تومان از سازمان‏های بیمه‏گذار طلب داریم، سازمان بیمه سلامت تا آذرماه ۹۵ مطالبات ما را پرداخت کرده است و مابقی مطالبات تا امروز همچنان پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه اعتراض و اعتصاب کارکنان بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد بررسی میشود اظهار کرد: متأسفانه جذب نیروی درمانی برای این بیمارستان باید از طرف وزارتخانه پیگیری شود چون براساس شاخصهای استانی و جمعیتی وزارتخانه دستور جذب و استخدام نیرو را صادر میکند.

ساکی ادامه داد: پرداخت کارانه‏ها براساس اشل کشوری صورت می‏گیرد و هیچ سلیقه‏ای در این زمینه اعمال نمی‏شود.

وی تصریح کرد: پرسنل براساس سطح تحصیلات، تجربهی کاری و محل خدمت‏شان کارانه دریافت میکنند، کارانه‎ی پرستاری که در بخش پرتردد اورژانس کار میکند با کارانهای که پرستارهای سایر بخشها دریافت می‎کنند، متفاوت است.

ساکی بیان کرد: حقوق کارکنان بیمارستان‏ها و مراکز درمانی را وزارت‏خانه و دولت پرداخت می‏کند و فقط کارانه‏ها را بیمارستان‏ها بر اساس درآمدشان پرداخت می‏کنند.

وی سهم پزشکان از درآمد بیمارستان‏ها را ۶۰درصد از کل دانست و افزود: پزشکان هستند که برای بیمارستان‏ها درآمدزایی می کنند و براساس حقی که برای‏شان محفوظ است این درصد به آنها تعلق می‎گیرد، سهم پرستاران ۱۵درصد و مابقی سهم سایر پرسنل است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: ما پیگیر پرداخت کارانه و اضافهکار پرسنل هستیم و به محض دریافت مطالباتمان از سازمانهای بیمهگر مشکلات معترضین را حل میکنیم.

پرداخت مطالبات بیمارستانها در گرو تأمین اعتبار از سوی دولت است

مدیرکل بیمه سلامت لرستان در پاسخ به اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگار قدس آنلاین گفت: مطالبات دانشگاه‏ها از سازمان بیمه‏ی سلامت مسئلهای کشوری و فقط مختص استان لرستان نیست.

مریم آزادی افزود: بدهی بیمه سلامت به بیمارستان‏ها در حوزهی بیمهی روستایی تا پایان سال۹۵ در استان تسویه شده است. بیش از ۸۰درصد مطالبات سال ۹۶ نیز تا پایان مردادماه پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تأمین اعتبار جهت پرداخت مطالبات بیمارستانها باید از سوی وزارتخانه و سازمان بیمهی مرکزی صورت گیرد گفت: دولت هنوز تأمین اعتبار نکرده و متأسفانه این مسئله سراسری است و همه استان‏ها با آن درگیر هستند.

آزادی افزود: خوشبختانه لرستان در پرداخت مطالبات از سایر استان‏ها جلوتر است، در سطح ۲ و۳ در بخش بستری تا پایان آبانماه و سرپایی تا پایان آذرماه و بیماران خاص تا پایان اسفندماه در سال۹۵ مطالبات بیمارستانها پرداخت شده است.

وی اشاره کرد: لرستان در بحث پرداخت مطالبات داروخانه‏ها هیچ‏گونه مشکلی نداشته و در کشور پیشتاز است.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: از آغاز اجرای طرح تحول سلامت تاکنون تعداد مشمولین بیمه‏ی سلامت در لرستان یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر است که از این تعداد ۶۸۰هزار نفر مشمول بیمه‏ی روستایی هستند.

وی افزود:۲۳۰هزار نفر از مشمولین در لرستان به طور رایگان در شهرها بیمه شده‏اند و مابقی این آمار مربوط به صندوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری هستند.

 

 

 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.