یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳

حرف مردم

حرف مردم

اهواز - مخاطبان قدس از مشکلات موجود در استان خوزستان گفتند.

آب نمای اهواز 

واقعـا بـرای بنـده جـای سـؤال دارد؛ ایـن آب نما کـه با تبلیغات بسـیار افتتاح شـده اسـت و با صرف هزینه هـای زیـاد هـم مردم را بـرای بازدیـد از آن ترغیب می کردند، پس از گذشـت قریب ۶ مـاه هنوز به کار نیفتـاده و مـا موفـق بـه دیـدن آن نشـده ایم. چـرا در اهـواز ایـن پروژه ها را کـه البته ظاهر دلچسـبی نـدارد، با اینهمـه بـه قول خودشـان هزینـه افتتاح می کننـد، ولی پس از مـدت کوتاهی بایـد تعطیل شـود؟ جوابگوی این هزینه هایـی کـه از جیـب مردم و به حسـاب شـهر متحمل می شـویم، چه شـخصی اسـت.

هزینه های اضافی

کوچه هـای مرکـز شـهر بیش از ۱۰ سـال اسـت کـه آسفالت هایشـان تغییر نکـرده؛ کلـی چاله چوله دارد، بیشـتر تعمیـرات ماشـین ها به خاطر همین اشـکالات جـاده و مانع های غیراسـتاندار و غیرضروری اسـت. لطفـا رسـیدگی کنیـد یـا سـالی یک بـار معاینه فنـی مجانـی بـرای ماشـین ها در نظر بگیریـد تا آن هـا هزینه کمتـری از ایـن بابـت متحمل شـوند. یک معضل دیگر این اسـت کـه خیابان هایی را که یکطرفه شـده اند باید دوطرفه شـود یا مسـیرها برای تاکسـیرانی مشـخص شـود که از گرفتن هزینه های اضافی توسـط تاکسـیرانی جلوگیری شـود.

پردیس را دریابید

سـلام آقـای شـهردار. خـدا قـوت و خسـته نباشـید. لطفـا از پردیس بازدیـد کنیـد. از نظـر خدمات و فضـای سـبز وسـط پردیس۲ بعد از فلکه بهزیسـتی، منازل بهـداری جنوب، بااینکه نزدیک به مرکز شـهر اسـت، متأسـفانه خدماتـی رفاهـی ندارنـد. لطـف کـرده، بازدید کنیـد. ما از شـما انتظار کمـک و خدماتی بهتـر داریم.

۶ ماه بی توجهی

مدرسـه نرجـس در منطقـه حصیرآبـاد انتهـای خ شـهید غلامـی واقـع شـده. لولـه آب شـربی که به سـاختمان بهداشـت آن می آیـد، باعث تخریب سـاختمان شـده اسـت و تـا امروز که حـدود ۶ مـاه می گذرد، ایـن شکسـتگی باقـی مانـده و باعـث جمع شـدن آب و جاری شـدن در خیابان شـده اسـت.

فشار آب ضعیف است

در مهدیـس بلـوار بنکـداران تعاونـی ۷۰۰ واحـدی صنعـت نفت آب مصرفی بسـیار ضعیف اسـت و ً بیشـتر اوقـات هـم قطـع می شـود. ضمنـا فاضلاب منـازل به شـاهراه اصلی وصـل نیسـت. لطفا پیگیری شـود.

نامه نگاری نتیجه نداد

نـوروزی دهیار روسـتا راسـفند هسـتم. این روسـتا در هفـت کیلومتری از شهرسـتان ایذه واقع شـده اسـت. تاکنـون هرچـه پیگیر رفع مشـکلات شـده ایم، به نتیجـه نهایی نرسـیده ایم. مشـکل اول وضیعـت زباله هـای شـهر اسـت کـه در فاصلـه ۶۰۰ متـری راسـفند رهـا می شـود. دوم وضعیـت خیابان هـای شـهرک راسـفند کـه مـدت بیسـت و دو سـال اسـت کـه خاکی هسـتند، سـوم مشـکل نداشـتن شـبکه های اسـتانی خوزسـتان اسـت و مـردم اینجـا از ماهـواره اسـتفاده می کننـد. چهـارم نبـود آنتـن شـبکه ایرانسـل و بعضـی نقـاط شـبکه همراه اول اسـت که به مخابرات مراجعه شـد، گفتنـد، نامه به اهـواز زدیم، ولی هنـوز هیچ خبری نشـده اسـت.

سیگنال نداریم

در روسـتاهای چغاسـرخک و دره نی شهرسـتان باغملک، آنتن دهی تلفن همراه بسـیار ضعیف اسـت و بـه شـبکه اینترنـت متصل نمی شـود. چند سـالی اسـت کـه این مشـکل را داریم. لطفا مسـئولین رفع مشـکل کنند. صادق جعفری روسـتای چغاسـرخک.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.