چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

مهر ابطال گوترش پای ادعای ریاض

آرش خلیل خانه

گوترش

تیــری که سعودی ها در تاریکی برای متهم کردن ایران به ارســال ســلاح بــرای جنبش مقاومت یمــن پرتاب کرده بودنــد، با گزارش دبیرکل ســازمان ملل و رد ادعای ریاض به ســنگ خــورد.

قدس آنلاین- تیــری که سعودی ها در تاریکی برای متهم کردن ایران به ارســال ســلاح بــرای جنبش مقاومت یمــن پرتاب کرده بودنــد، با گزارش دبیرکل ســازمان ملل و رد ادعای ریاض به ســنگ خــورد. آنتونیو گوترش در گزارشی که برای شورای امنیت ســازمان ملل متحد تنظیم شــده، اعلام کرد که پس از بررســی اجزای باقی مانده از موشک های شلی کشده توسط حوثی ها به عربستان، تأیید نمی کند که این موشکها ساخت ایران اســت.

خبرگزاری فرانسه که به نســخه ای از این گزارش دست یافته، در خروجی خود نوشت: دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت اعلام کرد که موشک های شلی کشــده به عربســتان در روزهای ۲۲ ژوئیه و ۴ نوامبر از ضخامتی برخوردار بودند که مطابق با موشک اسکاد است. هفته گذشته نشــریه «فارین پالیسی» در گزارشی عنوان کرد که هیئت کارشناسی سازمان ملل که برای بررسی لاشه موشک مذکور به ریاض اعزام شــده، مدعی گشته است که موشــک مورد اســتفاده توسط یمنی ها به موشک های قیام۱ ساخت ایران شباهت دارد.

اکنون گزارش رسمی آنتونیو گوترش به شــورای امنیــت خط بطلان بر ادعای عربســتان ســعودی و آمریکا در ایرانی بــودن موشــک های نیروهای یمنی کشیده است. به اذعان این گزارش، موشک قیام گونة متفاوتی از موشک اسکاد است و بقایای کشف شده از موشک اصابت کرده به فرودگاه ریاض از نوع قیام۱ نیســت. با این حال دبیرکل ســازمان ملل زیر فشارهای سیاســی آمریکا و عربستان انتهای گزارش خود را باز گذاشته و نتیجه گیری قطعی ارائه نداده و اعلام کرده است که سازمان ملل به تحلیل اطلاعات خود ادامه می دهد.

منبع: روزنامه قدس