چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲

منزوی شدن آمریکا دستپخت ترامپ

حسین شیخ الاسلام

حسین شیخ‌ الاسلام

آمریکا به لحاظ بحران های داخلی شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذراند، اگرچه همین بحران ها موجب شد که فردی مانند ترامپ به رئیس جمهوری آمریکا برسد.

قدس آنلاین- آمریکا به لحاظ بحران های داخلی شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذراند، اگرچه همین بحران ها موجب شد که فردی مانند ترامپ به رئیس جمهوری آمریکا برسد. ترامپ دارای ویژگی های خاصی اســت که آمریــکا و دولت کنونی این کشــور را در سیاســت گذاری و اجــرا در آینده قطعاً با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. رفتارهایی همچون دروغگویی، بی تعهدی به معاهدات بیــن المللی، در پیش گرفتن سیاســت منفعت گرایانه ای و باجگیرانه ای همراه با اعمال فشار، دخالت در امور سایر کشــورها، حمایت صریح از تروریست ها و اتخاذ تصمیمات تهدید گونه و فتنه انگیزانه درصحنه جهانی علیه ســایر کشــورها از سوی ترامپ بدون هر گونه تفکر و منطقی، موجب شــده اســت موقعیــت آمریکا در تمامی زمینه ها به ســمت تنزل پیش برود و از قدرت تاثیرگذاری این کشــور در نظام بین الملل کاســته شــود که حتی برخی کارشناســان آمریکایی نیز این موضوع را تأیید کرده اند. از طرفی ترامپ بر اساس پیشینه فساد و پولشــویی که دارد، دچار رفتار متزلزل و بشدت غیر قابل پیش بینی است ومجموع این ویژگی های ترامپ سبب شده است که کشــورها در صحنه جهانی بر تصمیمات آمریکا و شــخص ترامــپ اعتماد و حتی توجهــی نکننــد که تصمیمــات مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در مخالفت با تصمیــم ترامپ دربــاره بیت المقدس و شــورای امنیت دربــاره تجمعات اخیر ایــران تأییدی بر این بی توجهی اســت. بدون تردید این گونه تصمیمات شــتاب زده و بدون سیاســت از ســوی ترامپ، نظام سیاســی آمریکا را با مشــکلات و اختلال های بی شــماری در آینده مواجه و نگاه سایر کشورها را نسبت به این کشور و شخص دونالد ترامپ در تعاملات جهانی دچار تغییر خواهد کرد. از طرفی از زمان به قدرت رســیدن ترامپ تظاهرات زیادی علیه آمریکا در کشورهای مختلف شــکل گرفته است و از این طریق مردم انزجــار خــود را ازرفتارهای ترامپ نشــان داده اند که ادامه این روند آمریکا را به ســمت منزوی شدن پیش خواهد برد و هزینه های زیادی را برای مردم آمریکا ایجاد خواهد کرد. این وضعیــت آن قدر نامناســب و نگران کننده اســت که حتی خــود آمریکایی ها نیز به ایــن نتیجه رســیده اند که ترامپ تعادل روحــی و روانی ندارد و طبق برخی خبرها یک گروه ۱۱ نفره از کنگره آمریکا تصمیم گرفته اند که سلامت عقلی ترامپ را مورد بررسی قرار دهند و حتی بسیاری از کارشناسان و مسئولان آمریکا نیز به ترامپ اخطار و انذار داده اند که تصمیم های وی به سود منافع ملی آمریکا نیست و اعتبار این کشــور را در نظام بین الملل دچار خدشه کرده است.  

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.