جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲

اورژانس جدید بیمارستان قائم مشهد در کمای ۱۰ ساله

 اورژانس بيمارستان قائم2

قدس آنلاین: طولانی شــدن ســاخت پروژه اورژانس بیمارســتان قائم که از ســال ۸۶ آغاز شــده رسیدگی به بیماران این بخش را با مشــکلات متعددی روبه رو کرده اســت.

به گزارش قدس آنلاین،  بیمارستان قائم  یکی از بیمارســتان های دولتی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی است و پیشتر هم نحوه رسیدگی به بیماران در آن مغضوب وزیر بهداشــت واقع شــده بود. 

البته اتمام آن قطعاً ارائه خدمات به بیماران و مراجعین را متحول خواهد کرد، اما در حال حاضر هنــوز تا اتمام پروژه نیمه کاره اورژانس بیمارستان مذکور همچنان با کاستی در ارائه خدمات به بیماران و شکایات پی در پی آنان مواجه هستیم.
به گزارش خبرنگار قدس، در حال حاضر با اینکه مســئولین از پیشرفت فیزیکی ساختمان یاد می کنند، اما از بیرون تنها اسکلتی از آهن و دیوارهای پیش ساخته خود نمایی می کند.

*اورژانسی غیر استاندارد
در این زمینه یکی از پزشکان بیمارستان عنوان می کند:۱۰ ســال اســت که این بنا در حال ساخت اســت. این در حالی است که اورژانس فعلی بیمارستان مطابق استاندارد های جهانی نبوده و احتمال عفونت را در بیماران بالا می برد.
او اظهــار می دارد: ماهیت اورژانس این اســت که حداقل طی زمان ۳۰ ثانیه و حداکثر ســه دقیقه پزشک در اورژانس بالای سر بیمار باشد در حالی که در اورژانس فعلی به خاطر کمبود پرســنل و امکانات عملاً مطابق استانداردهای جهانی کار پیش نمی رود.
 *خدمات صدقه سری به بیمار
همراه یکی از بیماران هم به خبرنگار ما می گوید: ما در بیمارســتان ها فرهنگ پذیرش بیمار را نداریم در بیمارستان های دولتی هم وضع بدتراست، به طوری که رفتار پرسنل طوری است که انگار به بیمار صدقه سری می دهند.
او بیان مــی دارد: ورودی اورژانس باید تونلی و زیرزمینی باشد تا آمبولانس بتواند سریع و به دور از آلودگی هــای بیرون بیمار را به اورژانس منتقل کند. این در حالی است که اورژانس قائمحتی به اندازه کافی ویلچر برای بیمارانش ندارد.
وی ادامه می دهد: مادرم را برای بستری آورده ام به بیمارستان روزی که او را به اورژانس منتقل کردیم بــرای گرفتن یک ویلچر کلی معطلی کشیدیم با اینکه مادرم ناراحتی قلبی داشت ومی بایست سریع تر مورد معاینه قرار می گرفت،
امــا برای گرفتن یک ویلچــر کلی خواهش و التماس کردیم و کارت شناسایی تحویل دادیم و مراحل اداری را گذراندیم.
*همراهان بیمار را دچار اضطراب می کنند!
وی اضافه می کند: در شــرایطی که مادرم درد می کشید و من هم دستپاچه بودم، مرا درگیر کارهای حاشــیه ای کرده بودند. یعنی نه تنها امکانات شان کافی نیست که همراه بیمار را هم دچار اضطراب می کنند. در حالی که می دانندبیمار ممکن است احتیاج به ویلچر یا برانکارد داشته باشــد. بنابراین باید ویلچر را جلوی دربگذارند نه اینکه بیمار را معطل تهیه آن کنند.
یکی از پرستاران که نخواست نامش فاش شود نیز درخصوص لزوم ســرعت عمــل اورژانس اذعان می دارد: تصور کنید بیماری با سوختگی، گازگرفتکی یا بر اثر شکستگی و... با خانواده ای مشوش وارد اورژانس شود. اینجا سرعت عمل از وظایف اورژانس اســت، امــا می بینید یک پزشک و یکی دو تا پرستار در اورژانس هست با ۵۰ تا بیمار. در حالی که ما این همه پرستار بیکار در جامعه داریم، ولی حاضریم این همه مشــکل را به جان بخریم و از پرستاران بیکار استفاده نکنیم.

وی علاوه بر این تأکید می کندکه حتی اگر بخواهیم از دید جامعه شناسی هم به موضوع نگاه کنیم، این تأخیرها و اســتفاده نکردن از پرستاران بیکار نوعی تحمیل هزینه به جامعه است؛ نه صرفه جویی!
* اورژانس ناتمام قائم کی تمام می شود؟
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص زمان اتمام ســاختمان نیمه کاره اورژانس بیمارستان قائم می گوید: پروژه ناتمام اورژانس جدید بیمارســتان قائم بعد از ۱۰ سال، تا پایان
سال ۹۷ به بهره برداری می رسد.
دکتر بحرینــی می افزاید: ســاخت این پروژه که توسط مسکن شهرســازی و با درخواست دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد به دلیل مواجهه با کمبود اعتبارات پروژه های عمرانی با تأخیر در ســاخت روبه رو شد به طوری که در پایان سال ۹۶ تنها ۱۲ درصد رشد فیزیکی یافته بود.
دو ســقف این پروژه شــامل طبقــه همکف و زیر زمین تا کنــون اداره راه و شهرســازی ۸ میلیارد تومان هزینه کرده و بقیه آن را تا سقف ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی و اعتبارات ویژه وزارت بهداشت تأمین خواهد شد.
دکتر بحرینی البته درباره کل هزینه های این ساختمان پاسخ شفافی نداد! وی یادآور می شــود: گودبرداری پروژه با ۵۰۰میلیون تومان اعتبار آغاز شــد و به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف شد و در نهایت ۱۵ بهمن سال گذشــته تحویل دانشگاه شــد و ازفروردین امسال هم ادامه کار توسط دانشگاه درحال انجام است.
وی در مورد گنجایش و امکانات این اورژانس بیان مــی دارد: تأمین ۱۰۰ تخت بســتری با فضاهای جانبی آن نیز بــا ۲۰ میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.