دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۷

دکور برنامه نود به طور رسمی جمع شد

سوت پایان

فردوسی پور

در حالی کــه هنوز کور سوی امیدی برای پخش برنامه نود در دوشنبه شب در دل خوش بینان باقیمانده بود صدا و ســیما آخرین میخ تابوت را با جمع کردن دکور برنامه کوبید. معنی جمع شدن دکور برنامه دقیقا این است که اگر پشت گوشتان را دیدید نود را هم دوباره خواهید دید. این یعنی تمام مجریان پخته و خامی که رویای نشســتن بر صندلی محبوب فردوســی پور را داشــتند آب در هاون کوبیدند و باید خواب مجری گری نود را ببیند.

سینا حسینی/

در حالی کــه هنوز کور سوی امیدی برای پخش برنامه نود در دوشنبه شب در دل خوش بینان باقیمانده بود صدا و ســیما آخرین میخ تابوت را با جمع کردن دکور برنامه کوبید. معنی جمع شدن دکور برنامه دقیقا این است که اگر پشت گوشتان را دیدید نود را هم دوباره خواهید دید. این یعنی تمام مجریان پخته و خامی که رویای نشســتن بر صندلی محبوب فردوســی پور را داشــتند آب در هاون کوبیدند و باید خواب مجری گری نود را ببیند.

حالا صداوســیما رســما برنامه ای به نام نود ندارد و باید منتظر برنامه های جانشــین بود. در این بین ســوالات بسیاری در مورد برنامه های جانشین مطرح است. حالا بماند که دلیل حذف عادل و نــود در غباری از ابهام باقی خواهد ماند که پاسخ رسمی درباره اش نخواهیم یافت. با این حال آنچه روشن اســت اینکه رویکرد مدیران رسانه ملی قطعا پخش برنامه های چالشی و حاشیه ای نخواهد بود.

آنها به قیمت اره کردن شــاخه زیر پایشان و ریزش بی ســابقه مخاطب درب نود را تخته کردند تا قرار نباشد هر ساعت و هر روز پاســخگوی افراد و نهادهای مختلف مرتبط و غیر مرتبط باشند. خیلی ها معتقدند صدا و سیما بعد از واکنش تند مردم که میثاقی را نپذیرفتند و به حذف فردوسی پور واکنش نشان دادند، قید ادامه برنامه نود بدون عادل را زده و انگار میخواهد فوتبــال برتر را به مرور جا بیندازد.

همه ما اما خوب می دانیم برنامه هایی از جنس « فوتبال برتر» یا حتی «شب های فوتبالی» نه می توانند نه می خواهند به مانند «نود» به تاریک خانه اشــباح فوتبالی نور بتابانند. آنها در همین حــد تحلیل، آنالیز و مصاحبه های قبل و بعد از هر مســابقه جلو خواهنــد رفت و در جنجالی ترین حالت به مسائل روز داوری خواهند پرداخت. این البته برای اهالی فوتبال ترسناک خواهد بود چرا که در نبود برنامه های چالشی و کاوشی، مستطیل سبز در ایران به دلیل نبود قوانین مدون و نهادهای بازدارنده به بستری برای جوالن زدوبند بازها تبدیل خواهد شــد و فساد در فوتبال بیش از گذشته ریشه خواهد دواند.

همین الان با وجود فشار همه جانبه رسانه ها و پخش چند آیتم مفصل در برنامه نود پرونده فساد در فوتبال در راهروهای مجلس مسکوت مانده و گزارش دقیقی از آن منتشر نشده است. نه اینکه عادل و برنامه اش درتمام این بیست سال بدون نقص و انتقاد اجرا شده باشــند و نه اینکه احتماال بعد از آنها برنامه مفید به فایده ای تولید نخواهد شد نه، بحث و سوال اصلی این اســت که در حدفاصل تولد برنامه ای بهتر سرنوشت حاشــیه های فوتبالی و پرداختن به آنها چه خواهد شد و بعدها عادل را در قامت چه تهیه کننده و مجری خواهیم دید؟ نود برای ما همان سرباز افسانهای که پس از نود و نه روز جنگیــدن در روز صدم و چند قدم مانده به فتح بزرگ توسط همرزمانش به اشتباه کشته شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.