سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

چرا وزرا با وجود حضوردرتهران جلسه بررسی سیل بهارستان را نادیده گرفتند؟

داد مجلسی‌ها از دولتی‌ها

آرش خلیل خانه

مجلس

درحالی که نمایندگان ملت گمان میکردند وزرای کابینه به دلیل حضور در استانها و مناطق سیلزده فراخوان آنها را بی‌پاسخ گذاشته و در جلسه روز یکشــنبه مجلس حاضر نشدند، حالا معلوم شــده که این وزرا در تهران بوده‌اند.

به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، درحالی که نمایندگان ملت گمان میکردند وزرای کابینه به دلیل حضور در استانها و مناطق سیلزده فراخوان آنها را بی‌پاسخ گذاشته و در جلسه روز یکشــنبه مجلس حاضر نشدند، حالا معلوم شــده که این وزرا در تهران بوده‌اند.

هیئت رئیسه مجلس روز یکشنبه وزیران کشورو نیرو به همراه شماری از مسئوghن دســتگاه‌های اجرایی از جمله رئیســان سازمانهای مدیریت بحران کشور، سازمان هواشناسی، هلال‌احمر و... را فراخوانده بود تــا نمایندگان را در جریــان ریز اقدامات صورت گرفته، آخریــن وضعیت مناطق سیل‌زده و دلایل و ابعاد این پدیده فراگیر قرار دهند، اما اعلام شد به دلیل مأموریت رئیس‌جمهور به ایــن وزیران برای حضور در اســتانهای درگیر بحران، آنها امکان حضور در جلسه علنی مجلس را نداشته و به ناچار نشست نمایندگان به ارائه گزارش نمایندگان استانهای سیل زده و انتقادها و اعتراض‌هــای آنها در غیاب دولتمردان گذشت.

 دیروز اما در آغاز جلسه علنی مجلس علی مطهری، نایب رئیس مجلس اعلام کرد که وزرای یاد شــده آن روز به مناطق سیل زده نرفته بودند و تأکیــد کرد که دولت باید پاســخ قانع کنندهای درباره حضــور نیافتن وزیــران در جلسه روز یکشنبه مجلس داشته باشد.

بهروز نعمتی، ســخنگوی هیئت رئیســه مجلــس در جلسه علنی دیروز پارلمان، در تذکــری با اســتناد به اصــل ۱۳۷ قانون اساســی که براســاس آن هر کدام از وزرا باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند، گفت: روز گذشته قرار بود، وزرا به مجلس بیاینــد و در مورد وضعیت اســتان‌های سیل‌زده گزارش دهند، اما متأسفانه حضور پیدا نکردند و گفتند که در مأموریت به سر میبرند، اما متأسفانه در مأموریت نبودند و ممکن اســت باز هم حضور نیابند و این وهن مجلس است.

 نماینده مردم تهــران در مجلس، خطاب به علــی مطهری، نایب رئیس مجلس که ریاست جلســه را به عهده داشت، گفت: انتظار مــی‌رود به عنوان رئیس جلســه تصمیم‌گیری کنید، چندین استان بر اثر ســیل از بین رفته‌اند، اما متأسفانه هیچ کس پاسخگو نیست و باید بر اساس قانون اساسی، وزیران به مجلس پاسخگو باشند.

 علی مطهری، نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نعمتی، گفت: حرف شــما مورد تأیید اســت، ما پیگیــری کردیم، گفتند رئیس‌جمهور به چهار وزیر دســتور داده است که به سرعت به خوزستان سفر کنند، اما بعد فهمیدیم به خوزستان نرفته‌اند.

 وی افزود: اگر خلاف واقع گفته باشند کار غیراخلاقی است؛ دولت باید توضیح دهد که چرا وزرا در جلسه روز یکشنبه مجلس حضور نیافتند و پاسخ قانع کنندهای بدهد.

 وزرا باید بیایند

 امیرحسین قاضی زاده، دبیر هیئت رئیسه مجلس نیــز در گفت وگو بــا خبرنگار ما با اشــاره به اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه‌ای به هیئت رئیســه اعلام کــرد رئیس جمهــور بــه وزرای مذکور مأموریت داده تا به اســتان‌های سیل زده بروند، اظهار داشت: بر این مبنا ما نیز اعلام کردیم موضوع حضور آنها در جلسه علنی منتفی است، اما امروز مشخص شد که این وزیران در زمان جلســه مجلس در تهران بوده‌اند. نماینــده مــردم مشــهد و کلات افزود : این اتفاق ناخوشــایندی بود و معتقدیم چنین رفتاری درست نیست؛ زیرا انتظار میرفــت با توجه به عمق و گســتردگی بحران در نخســتین جلســه مجلس در سال جدید اعضای کابینه بیایند و حداقل زحمت‌هایی که نیروهایشــان کشیده‌اند را بگوینــد و به نظر مــا در حق نیروهای امدادی، اورژانــس، راهداری، هلالاحمر، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و... ظلم شد. حالا حق نمایندگان برای گرفتن گزارش دستگاه‌های اجرایی به جای خود!

 قاضــی‌زاده نســبت به ایــن موضوع در جلســه دیروز تذکر داد و تأکید کرد که در هــر صورت ایــن وزرا باید به مجلس بیایند و درباره اقدامــات صورت گرفته در سیل اخیر و این اتفاق توضیح دهند.

 وی خاطرنشان کرد: کسی که مسئولیت دارد و مســئولیت قبول کــرده، نباید از پاســخگویی فرار کند و پاسخگویی نیز بخشی از مســئولیت است، اما متأسفانه اعضــای کابینه به هر دلیلــی از حضور در مجلس شــانه خالی کردند و این در مجلس بازتاب بسیار بدی داشت.

 قاضــی زاده دربــاره اینکــه تصمیــم نماینــدگان بــرای شــکایت از برخی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها متأثر از این اتفــاق بوده؟ هــم تصریح کرد: معتقدم نمایندگان مبتنی بر عینیات و شواهد موجود چنین تصمیمی گرفتند و آمــدن یا نیامدن وزیــران در تصمیم آنها در این زمینه تأثیری نداشت. ضعف از مجلس است حمیدرضــا حاجــی بابایــی، رئیــس فراکســیون نماینــدگان ولایی هم در واکنش به این اتفــاق با تأکید بر اینکه حادثــه غم‌انگیز ســیل زدگان غمی بر دوش همــه ما نمایندگان و مســئولان کشــور اســت در تذکــری در صحن مجلس ابراز تأســف کرد برای مجلسی کــه به تعبیر او در رأس امور نیســت و اظهار داشــت: وزرا را برای ارائه گزارش در مورد وضعیت سیل زدگان به مجلس فراخواندیم، حتی جلســه فراکســیون را نیز تعطیل کردیــم، اما آنها حضور نیافتند و هیچ دلیلی جز ضعف مجلس بــرای نیامدن آنها وجــود ندارد و این بایــد درمان شــود و در شــأن مجلس نیست.

 سر ما و مردم کلاه گذاشتند

 حســین‌علی حاجی دلیگانــی، نماینده مــردم شــاهین شــهر و دیگــر عضو فراکسیون نمایندگان ولایی هم با انتقاد از این مســئله در تذکــری خطاب به هیئت رئیسه مجلس با طرح این پرسش که «چرا اجازه میدهید که سر مجلس شورای اســامی کلاه بگذارند؟» گفت: این بــه معنای کلاه گذاری ســر مردم و همه افراد دارای مشــکل است. بازی گرفتن مجلس شــورای اسلامی به این شکل درست نیست. باید در ابتدا رئیس مجلس و هیئت رئیســه این موضوع را پیگیری کنند.

 وی با بیان اینکه ممکن است که بگویند وزرا درگیر مشکلات هستند، اما آیا سه ســاعت حضور در مجلس آن هم برای بررسی ســیل مشکلی برای آنها ایجاد میکرد؟ اظهار داشت: حضور در مجلس مشکل‌زاست یا اینکه آقایان در ایام عید چند روز به قشم بروند و فارغ از تمامی مشــکلات اوقات خود را بگذرانند، این نوع رفتار آغــاز روند جدیدی با مجلس اســت که نباید اجازه ایــن اتفاقات را داد.

 مجلس دعوت کند، میرویم

سخنگوی وزارت کشور اما در پی تماس تلفنی خبرنگار مــا برای اطلاع از دلیل عدم حضور رحمانی فضلی در جلســه علنی مجلس و اینکه در روز یکشــنبه وزیــر در تهران حضور داشــته یا نه با بیان اینکه قصد مصاحبه و سخن گفتن درباره این ماجرا را ندارد، اظهار داشت: آنچه در مجلس در مورد ســفر وزرا به خوزستان عنوان شد، از سوی دولت بود و خود دولت باید پاسخ بدهد.

 وی با اشــاره به اینکه وزارت کشــور به دلیل حوزه مســئولیت فراگیر خود در جریان حــوادث اخیر بــا گرفتاری‌ها و کارهای زیادی روبهرو است، تأکید کرد:  وزیر کشــور به هر جلسه‌ای که از طرف مجلس دعوت شــود، میرود و مشکلی با جلسه ندارد و در نخستین جلسه که دعوت کنند، توضیحات کافی و لازم را ارائه خواهد داد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.