چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۰

یادداشت/

مهارت منظم بودن

علی محمد مودب

زمانی به دوســتی میگفتم نظم فقط رعایت زمان نیست و یک مؤلفه ندارد، خیلی چیزها هســتند که باید حساب شده باشند تا بتوان یک کار یا فعالیت را منظم به حســاب آورد.

علی محمد مؤدب/

زمانی به دوســتی میگفتم نظم فقط رعایت زمان نیست و یک مؤلفه ندارد، خیلی چیزها هســتند که باید حساب شده باشند تا بتوان یک کار یا فعالیت را منظم به حســاب آورد.

نگاه جامع‌نگر به مجموعه اســباب، عوامل و زمان در هر کاری از جمله چیزهایی اســت که بســیار مورد نیاز ماست.

همیشه کسانی هســتند همان کار ما را انجام میدهند یا کارهایی را انجام میدهند که میتواند کار ما را تکمیل یا اثربخشتر کند و اگر ما نگاه جامعنگر نداشته باشیم، بسادگی دچار هزار و یک مشکل خواهیم شد.

گاهی ما کار خودمان را کاملا درست انجام می‌دهیم، ولی اثربخش بودن کار ما بسته به همکاری یک یا چند مجموعه دیگر است.

گاهی هم اصولاً همان کاری که ما انجام میدهیم به خودی خود انجامش وابســته به دیگران است. گاهی هم در زمانی که کار انجام میشود همه چیز درست است، ولی همه میدانیم و می‌دانند مثلاً این کار با گذشت یک مقطع زمانی به هر دلیل دچار وقفه خواهد شد و زحمتها هــدر خواهد رفت.

یعنی کار منظم، کاری اســت که برای زمانهای مختلف هم برنامه‌ریزی شــده باشد و در شرایط متغیر بتواند ادامه پیدا کند.

 اگر شما دستگاهی در خانه دارید که میتواند همزمان گرما یا سرما را بسته به نیاز شما تأمین کند شما به نظم نزدیکتر شده‌اید.

زمانی در میدان یکی از جنگهای مهم سالیان گذشته، کارشناسان بررسی کردند و دیدند با وجود سنجیدن همه چیز، همین مسئله گرما و سرما را در اتاقک تانک‌ها درست بررسی نکرده بودند و همین منجر به خسارت‌های عمده شده است.

 اینکه یک مدیر عوض میشود و همه چیز را عوض میکند همه ما می‌دانیم، اما اگر با علم به این قصه که سرانجام مدیر عوض خواهد شد، به نحوی مدیریت کنیم که فعالیت‌ها با تغییر مدیران به بنبست بخورند، مشکل از ماست.

 در هر کاری بایــد به نحوی طراحی کرد که فعالیت تا آن وقتی که نیاز به انجام آن هست بتواند ادامه یابد. در زندگی شخصی این مسئله اگر بخواهد رعایت شود نیاز به این دارد که ما برای هر کاری وجوه مختلف آن را ببینیم.

اگر امروز بنا به نیازمان یک ماشین میخریم به قیمت بنزین، تعمیرات، خدمات و لوازم یدکی آن هم فکر کنیم تا بتوانیم در زمانهای مختلف کارکرد مطلوبمان را حاصل کنیم، نه اینکه با ذوقزدگی لباسی را به خاطر رنگ آن بخریم و سپس متوجه شــویم جنس پارچه به نحوی است که با یک بار شستن این رنگ را از دست میدهد. ما به نظم و سنجیده عمل کردن توصیه شدهایم، اما هنوز مهارتهای منظم بودن را فرا نگرفته‌ایم.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.