یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۸

یادداشت

طرح های ضدآمریکایی مجلس اجرایی است نه سیاسی

سیدناصر موسوی لارگانی

رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 98 یکی از نکاتــی که به مجلس گوشــزد کرده و از عملکرد آن گله مند بودنــد، این بود که در کنگره آمریکا 226 طرح و لایحه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تصویب شده اســت و مطالبه رهبری این بود که شما در مقابل این حرکت آمریکا چه کرده اید؟

ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس شورای اسلامی/

 رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 98 یکی از نکاتــی که به مجلس گوشــزد کرده و از عملکرد آن گله مند بودنــد، این بود که در کنگره آمریکا 226 طرح و لایحه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تصویب شده اســت و مطالبه رهبری این بود که شما در مقابل این حرکت آمریکا چه کرده اید؟

 البته این بــار اول نبود که معظم لــه از مجلس شــورای اسلامی گله داشــتند! در سال 97 هم در دیدار نمایندگان با ایشان پس از ارائه گــزارش دکتر لاریجانی از طرح های مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب فرمودند این طرح ها و لوایح خوب! چه طرح ها و نتایجی برای مردم داشته است؟

 شاید طرح های ضدآمریکایی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده است و به روابط ما با غرب برمی گردد، یکسری اعمال مقابله به مثلی است در برابر آنچه آن ها در کنگره و مجلس آمریــکا مصــوب کردند. بنابرایــن این هم می تواند جنبه مقابله به مثل داشته باشد و هم اینکه اگر آن ها بخواهند برخوردی کنند، یک برخورد بازدارنده برای آن ها باشــد.

هرچند هســتند طرح هایی که در این رابطه مصوب شده و آن طور که بایدوشاید بازدارنده نبوده اســت. مثلاً وقتی آمریکا از برجام خارج شد یا طرح هایی را در کنگره علیه ایران تصویب کردند، ما طرحی را در مجلس مصوب کردیم که بیشــتر جنبه سیاسی داشت که بگوییم ماهم چنین طرحی را تصویــب کرده ایم و خیلی جنبه اجرایی نداشته است.

 این امــری انکارناپذیر اســت کــه اگر در مقابل دشــمن کوتاه بیاییم و از خود ضعف نشــان دهیم، جســارت و پررویی دشمن بیشــتر خواهد شــد؛ بنابراین اگر شبی که رئیس جمهور آمریــکا بحث خروج از برجام را مطــرح و امضا کرد به جــای اینکه آقای رئیس جمهــور گفت یک مزاحــم از برجام خارج شد، با صراحت زمانی را برای بازگشت به غنی سازی مشخص می‌کردند، مثل کاری که به تازگی انجام شــد و فرجــه زمانی را اعلام کردنــد که اگر در مدت یک یا دو ماه به تعهدات خود عمل نکنند ما غنی ســازی اورانیــوم را پله پله از ســر می گیریم! خیلی تأثیرش بیشــتر از این بــود که بگوییم اگر آمریکا خارج شــد مزاحم بود و اروپا وجود دارد.

 تصور بر این بود که اگر 1+5 بشــود 1+4 هم ما هنــوز می توانیم ادامــه دهیم! اما اگــر با صراحت در مقابــل این بی تعهدی ایستاده بودیم، اروپا هم ما را بازی نمی داد که پس از یک ســال هیچ حرکتی انجام ندهد؛ مســلماً وقتی مــا از موضع ضعف ورود کردیم، آن ها هم به خود اجازه دادند که یک ســال هرروز بگویند یک ماه دیگر یا اینکه بگویند هنــوز داریم برنامه ریزی می کنیــم یا اینکه پس از 40 ســال عزت ملت ایران، اینستکس را عنوان و از معامله نفت در مقابل غذا سخن بگویند.

 بنابراین این طرح هــا می تواند در صورت برخوردار بودن از قوت قانونی و پشتیبانی مســئولان، اجرایی شــود؛ همان طور که به تازگی روی بحث افزایش غنی ســازی و ســانتریفیوژها مصر بودند و این ســبب نگرانی غربی ها شد، یا وقتی نفتکش ایران را غیرقانونــی توقیف کردنــد و در مقابل آن وقتی سپاه عمل مقابله به مثلی انجام داد و نفتکش انگلیسی را توقیف کرد مقداری از موضع قدرتی که داشتند کوتاه آمدند و نفتکش ایران را آزاد کردند، اما قطعاً اگر از موضع ضعف وارد می شدیم، نمی توانستیم آن اثرگــذاری لازم را برای آزادی نفتکش ایرانی انجام دهیم.

 قاعدتــاً طرح هــای ضدآمریکایــی اعلام وصول شده اخیر در مجلس جنبه اجرایی خواهد داشــت نه صرفاً جنبه سیاســی؛ گذشته از آن باید در راستای اجرایی شدن آن تلاش شــود؛ چراکه اگر اجرایی شود تأثیرش خیلی بیشــتر خواهد بود، چون ما از موضع قدرت عمل کرده ایم و ســبب عقب نشینی دشمن خواهیم شد، ولی اگر از موضع ضعــف ورود کنیم همان طور که تاکنون هم نشان داده اند زیاده خواهی خود را ادامه خواهند داد.

 در ابتدای امر کــه بحث مذاکره در دولت نهــم و دهم مطرح شــد، مــا در جایگاه قــدرت قرار داشــتیم و پادشــاه عمان از طرف رئیس جمهور وقــت آمریکا از ایران درخواســت مذاکره کرد. بحث سر مذاکره برای انرژی هســته ای بود، اما رهبر معظم انقلاب بــا تیزبینی، بصیرت و آگاهی خود عنــوان کردند که اگر شــما بحث انرژی هســته ای را هم حل کنیــد آن ها بحث موشــکی را مطــرح خواهند کــرد و بعد هم بحث حقوق بشــر، حــزب االله لبنان و ســپاه قدس را پیش خواهند کشید و ما شــاهد بودیم که پس از توافق 1+5 آن ها زیاده خواهی خود را شــروع کردند و بحث موشــکی و مباحث دیگر را مطرح کردند؛ بنابراین این طرح ها می تواند مقابله به مثلی در برابــر پررویی و زیاده خواهی دشــمن باشد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.