سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۶

یادداشت/

مقاومت؛ کلید اقتدار و افتخار

دکتر محمد مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمد مرندی تحلیلگر مسائل آمریکا

اصــولاً مقاومــت در اســلام با قیــام امام حسین(ع) شــروع و شناخته می‌شود و این قیام است که سرآغاز همه قیام‌های شیعی در کل تاریخ اسلام قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که شهید مطهری بیان می‌کند: «تمام قیام‌هایی که در جهان اســلام تاکنون اتفاق افتاده یا شــیعی بوده یا متأثر از شــیعه»؛ که آن‌هم ویژگی اصلی‌اش مقاومت و عدالت پذیریاش و مبارزه با ستمگران است.

قدس آنلاین:  اساســاً انقلاب اســلامی هم با همین شعار» نهضت ما حسینی و رهبر ما خمینی است «شروع شد، ادامه پیدا کرد و پیروز شد. حماسه عاشــورا و مبارزه امام حسین (ع) با طاغوت زمان در جریان انقــلاب موج می‌زد، چه در روزهای آغازین شــروع انقلاب چه در خود انقلاب و چه در جریان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی؛ ما با همین روح مبارزه و مقاومت که از جریان عاشورا یاد گرفتیم، توانستیم پس از ۲۰۰  سال از یک جنگ پیروز بیرون بیاییم.

 آن هم جنگی که تمام دنیا یک طرفش بودند و ما در طرف مقابل آن. بــا این‌حال در ســال‌های اخیــر این امر مطرح‌شــده بود که اگر مشــکلاتی برای کشــور ما ایجادشــده، به دلیــل روحیه مقاومت و مبارزه‌جویی است که ما داریم و اگر ما با استکبار جهانی، اروپا و آمریکا کنار می‌آمدیم و شرایط‌شــان را می‌پذیرفتیم، همانطور که کشــورهای دیگر پذیرفتند، این همه ســختی و مشــکلات را تحمل نمی‌کردیم و با همین روحیه و اســتدلال بود که وارد فرایند برجام شــدیم و سعی کردیم دوران مبارزه و قهر با آمریکا را کنار بگذاریم تا بتوانیم از مواهب این دوســتی بهرهمند شــویم.

نتیجه‌اش را با گذشــت ۶ ســال از مذاکراتی که بــا حضور آمریکا می‌گذرد، دیدیم و شــاهدیم که ما نه تنها چیزی به دســت نیاوردیــم، بلکه خیلی چیزها را هم از دست دادیم و تحریم‌هایی که اکنون بر ما تحمیل‌شــده خیلی بیشتر از گذشــته است و شــرایط بسیار سختی بر کشــور تحمیل شده؛ چراکه ما روش و روحیه مقاومت و مبارزه را کنار گذاشتیم.

 می‌بینیــد که در چند ماه اخیر ما حرکتی را در بحث برجام و هســته‌ای آغاز کرده و گفتیــم که تعهدات خــود را در برجام کاهش می‌دهیم و شجاعانه در این موضع ایســتادیم. دولتی‌ها هم با وجود اختلاف نظراتی کــه با این موضع داشــتند، ولی در این موضوع نســبتاً خــوب جلو آمدند و مــا میبینیم کــه وقتی حملــه پهپاد آمریکایــی را دفع کردیــم و در حقیقت پهپاد آمریکایی را سرنگون کردیم، دولت آمریکا و آقای ترامپ نه تنها از ما کینه‌ای به دل نگرفت، بلکه از ما تشکر هم کرد که آن هواپیمای ۳۵ نفره دارای سرنشــین را سرنگون نکردیم.

 در خلیج فارس هم ما با اقتدار ناو انگلیســی را با وجود حکومت ۱۵۰ ساله انگلیسیها بر منطقه، بازداشت و توقیف کردیم و در مقابل ناو دیگر انگلیســی که نظامی بود، نیروهای سپاه پاسداران وارد آن کشتی انگلیسی شدند و آن را به سمت سواحل ایران هدایت کردند و انگلیسی‌ها هیچ اقدامی انجام ندادند و بعد هم مجبور شدند کشتی توقیف شده ما را در جبل الطارق با وجود فشــار آمریکایی‌ها بر آنها، آزاد کنند.

 اینها همه نتیجه دو روش اســت «سازش و مقاومــت»؛ به قول رهبــر معظم انقلاب» برخی می‌گویند مقاومــت هزینه دارد و ما در مقابل به آنها می‌گوییم که سازش بیشــتر از مقاومت هزینــه دارد» و ما در این چند ســال هــر دو روش را امتحان کردیــم و دیدیم که ســازش تماماً هزینه داشــت و هیچ بهرهای برای ما نداشت، اما روش مقاومت و عدم ســازش تماماً برای مــا مفید واقع شــد و حالا کــه می‌بینید اروپایی‌هــا از مواضع خــود کوتاه آمده و پیغام و پســغام و پیشنهادهایی دارند که ما روند کاهش تعهداتمــان را متوقف کنیم، بــه دلیل مواضع قدرتمندی اســت که ما اتخاذ کردیم، وگرنه اگر می‌خواســتیم با سیاست‌های التماسی و به عبارتی سازشی پیش برویم باز هم همچنان ما را ســرکار میگذاشتند و خواهند گذاشت.

 اینکه به جای سیاســت التماس ما سیاست مقاومت را دنبــال کردیم، در حقیقت نقطه موفقیت است؛ همین را هم باید ادامه دهیم. به هرحال عدهای در این چند سال نان این را خوردند که اگر این برجام نبود جنگ میشد و اگر ما توافق نکنیم جنگ میشود! درحالی‌که اگر ما بخواهیم که جنگ نشود باید خودمان را تقویــت کنیم؛ چراکه آنچــه مانع از این شــد که آقای ترامپ دستور عملیاتش را که میگویند صادر کرده بود، برگرداند، به دلیل قدرت فوق‌العاده نظامی ایران بود.

 در واقع اگر ما میخواهیم که جنگ نشــود، باید روش مقاومت و اقتدار را در پیش بگیریم نه روش التماس و درخواست را یا به عبارتی همان «مقاومــت؛ کلید اقتــدار و افتخار»؛ چراکه مقاومت است که برای ما اقتدار ایجاد میکند و کرده است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.