پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۰

یادداشت/

هژمونی آمریکا در حال فروپاشی

غلامرضا کحلکی

دکتر غلامرضا کحلکی کارشناس امنیت بین الملل و تروریسم/

آنچه ما امروز در آمریکا شــاهدیم و هر روز کشتاری جدید و تیراندازی تازهای در اخبار و رسانه‌ها خودنمایی میکند و قربانیان بسیاری هم برجای میگذارد، نتیجه سیاست هایی است که به بحران خشــونت در این کشور انجامیده است.

بحران خشونت در آمریکا هم نتیجه سرریز تسلیحاتی است که به منظور اهدافی چون ایجاد خشونت در اقصی نقاط دنیا توسط این کشور تولید میشود . در میــان کارشناســان روابــط بین‌الملل مفهومی وجود دارد در ارتباط با بحران که بحران ماهیت سرریز شوندهای دارد؛ درواقع شما وقتی یک منطقه بحرانی را ایجاد کنید یا نســبت به یک منطقه بحرانی بی‌تفاوت باشــید و آن را به حال خود رها کنید، در هر دو صورت دامنه بحران گســترش پیدا میکند؛ یعنــی حتی اگر خــود را خیلی هم مبــرا از بحــران بدانیــد، نمی‌توانید امیدوار باشــید کــه بحران رویتــان تأثیر نگذارد، به خصوص اینکه بحران در عرصه بین‌الملل باشــد؛ چرا که عرصه بین‌الملل ماهیت شــبکه‌ای دارد و کشورهای جامعه بین‌المللی به هم پیوسته بوده و از یکدیگر مجزا نیستند.

 آمریــکا تلاش میکند در همه جهان بازیگر اصلی باشد و با توجه به سطح بالای تولیدات تسلیحاتی در این کشور، سرریز تسلیحات در ایالات متحده آمریکا یا سرریز خشونتی که خود آمریکا منشــا آن است، در سطح ملی هم این کشور را درگیر کرده است و در واقع سبب سرایت بحران در سطح ملی شده است.

 آمریــکا امروز در واقع دامنگیر خشــونت و تســلیحاتی اســت که قرار بود کار ویژه آن برای منافع این کشــور و بیرون از مرزهایش کار کند. امروز مــا میبینیم در منطقه غرب آســیا تحولات به گونــه ای دارد رقم میخورد که بحران‌هایی که آمریکا رقم زده است را پیش ببرد، اما مسئله شکلی دیگر به خود گرفته و آن اینکه نوک پیکان این بحران‌ها معطوف به متحدان ایالات متحده و خود آمریکا شده است؛ در واقع زمین‌هایی که ازاین بحران برای شخم زدن آنها ایجاد شده بود، حاصل‌خیز و بارور شــده، نه به کام ایالات متحده، بلکه به ضرر این کشور.

 جمهوری اسلامی ایران امروز در منطقه غرب آسیا قرار بود دست‌خوش و تحت تأثیر تحولات و خشونت‌هایی که آمریکا موجب آنها بود، ضعیف شود، اما نقش منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بیشتر گسترش پیدا کرده؛ از سوی دیگر به خوبی این را میدانید که گروه‌هایی مثل تروریســت‌های القاعده مبتنی بر تئوری جنگ کم شــدت هستند و توســط خود ایالات متحــده برای کنترل دشمنانشان در زمان جنگ سرد در جماهیر شوروی ایجاد شدند، اما امروز ازکنترل خارج شــده و بعضاً در اوضاع و کشتار خود آمریکا تأثیرگذار هستند.

 نتیجــه‌ای که میتوان گرفت این اســت؛ بحران ســرریز شــونده بر هژمونی ایالات متحده تأثیر گذاشــته و در حالیکه قرار بــود این بحران‌ها به ایــن هژمونی کمک کند، سبب تضعیف آن شده است، چنانچه اندیشــکده‌های خــود آمریــکا گــزارش می‌دهند دنیای تک قطبی که فرانســیس فوکویاما از آن خبــر میداد و آرزویش را داشــت نه تنها محقق نشــده، بلکه نظام تک قطبــی، دوقطبی یا چنــد تک قطبی از بیــن رفته و ما بــا بی‌نهایت قطبهای بازیگر در عرصه بین‌الملل روبه‌رو هستیم که حتی این هژمون کاغذی را هم نشــانه گرفتــه و تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ بنابراین باید عنوان کرد که هژمونی آمریکا در حال فروپاشی است.

 این فروپاشــی در حالی رقــم میخورد که ایالات متحده از بدو انقلاب اسلامی ایران به عنوان بازیگری که به دنبال تغییر حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران بوده، شناخته شده است و از این کشور همان سیاستی را شاهد بودیم که در قبال ایجاد گروههای تروریستی در دنیا شــاهد هستیم که به آن ابزار گرایی منفعت طلب میگوینــد.

 آمریکایی‌ها دارند از ابزارهــای گوناگون به نفع خود اســتفاده میکنند و به خیال خود میخواهند هژمون باشــند! وقایع تلخ ســال 88 نیز در همین قالب میگنجد؛ رژیمی که همواره به دنبال تغییر ماهیت جمهوری اسلامی ایران بوده، وقایع سال 88 و دیگر وقایع را در ایران رقم زده و حمایــت کرده و پول داده اســت و از اپوزیســیون‌ها به گونه‌ای بهــره برده که در جمهوری اســلامی ایران عدم همبستگی و عدم وحــدت ملی را رقم بزند، اما همانطور که شاهدش هستید در به پاشنه‌ای نگشت که آمریکا میخواهد و تمام این وقایع در واقع ایران را قوی تر و متحدترکرد.

بعضی وقتها خداوند از حربه دشــمنان بهره میبرد برای اینکه حق را مستحکم‌تر کند و میبینیم که همبستگی و وحدت ملی در برابر یک دشمن بیرونی تقویت شد و جمهوری اسلامی ایران امروز در عرصه بین‌الملل قویتر ومستحکمتر شده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.