چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۱

یاداشت

عمران‌خان در تلاش برای تغییر موضع سعودی ها

سید هادی سید افقهی

 »عمران خان» برای رعایت حال سعودی‌ها که در یمن شکست خوردند و به ویژه اینکه پــس از حمله به آرامکو وعملیات «نصر من الله»  احســاس ضعف میکنند، حامل یک پیام از سوی مقامات عربستان به ایران بود.

سید هادی سید افقهی/

  «عمران خان» برای رعایت حال سعودی‌ها که در یمن شکست خوردند و به ویژه اینکه پــس از حمله به آرامکو وعملیات «نصر من الله»  احســاس ضعف میکنند، حامل یک پیام از سوی مقامات عربستان به ایران بود.

 مشخص است که عربســتان میخواهد به صــورت آبرومندانه از یمن خارج شــود، به همین خاطر دســت به دامن نخســت وزیر پاکستان شده است.

 عمران خان در زمان نشست مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک در یک نشست مطبوعاتی گفت من از طــرف «محمد بن ســلمان» ولیعهد عربستان مکلف شدم تا با آقای روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت و وساطت کنم.

 ایران برای مذاکره با عربستان شروطی داشــته و آقای ربیعی، سخنگوی دولت ایــران اعلام کرد که اگــر مقصود از مذاکره موضــوع یمن اســت، باید نماینده آنها نیز در مذاکرات حضور داشــته باشد؛ چراکه ایران با شــرکای خود به مانند مزدور برخورد نمی‌کند و آنها باید به طور مستقل حرف‌های خود را مطرح کنند.

 سعودی‌ها از این موضع ایران احساس حقارت کردند، از این رو به عمران خان فشار آوردند تا وزارت خارجه پاکستان اعلام کند محمد بن سلمان درخواســت میانجیگری نکرده اســت، بلکه خود عمران خان به عنوان یک طرح ابتکاری و به منظور کاهش تنش پا به میدان گذاشته و در کنفرانس مطبوعاتی با آقای روحانــی نیز این موضع را تکرار کرد و گفت: ما نگرانیم که تنش‌ها در منطقه تشدید و میان دو کشــور جنگ شود که این به نفع منطقه نیست و موجب فقر می‌شود.

 نخســت وزیر پاکســتان چه بــه عنوان میانجی و چه به عنوان یک طرح ابتکاری، به ایران و عربســتان ســفر کرده تا از دو طرف بخواهد نه تنهــا جنگ نکنند، بلکه بایکدیگــر صلح و اختلافات را حل و فصل کنند.

آقای روحانی در پاسخ به وی گفت: در رأس موضوعــات منطقه مســئله یمن وجــود دارد که برای مطرح شــدن آن و اثبات حســن نیت، عربستان باید حملات خــود و محاصره یمن را متوقف و فرودگاه صنعا را بازگشایی کند تا مقدمات ورود به گفت‌وگوی جدی فراهم شود.

 آقــای عمران خان دیروز عازم عربســتان شده و اکنون باید منتظر باشیم تا ببینیم وی پیــام ایران را چگونه منتقل می‌کند و مقامات سعودی چه پاسخی به این پیام‌ها خواهند داد.

 آیا همچنان بــه لجبازی‌ها و مواضع خود علیــه ایران ادامه خواهنــد داد یا آنکه از خر شــیطان پیاده شده و با درک صحیح از ضرباتی که توســط یمنی‌هــا دریافت کرده‌اند و ایــن موضوع که ترامپ فقط به فکر دوشــیدن آنها و تحقیرشــان است، می‌پذیرند که هزینه ســازش بــا آمریکا بیشــتر از هزینــه مقاومــت مقابل آن و پذیرش ایران به عنوان یک دوســت و نه دشمن است؛ هزینه‌هایی که شامل صدها میلیــارد دلار معامله بــا آمریکا و چندین ســال جنــگ بی‌فایده در یمــن و صدها میلیون دلار خسارت نفتی است.

 به نظر نمی‌رسد ســعودی‌ها بیش از این تاب تحمل خســارت را داشته باشند و به شکست خود اذعان و بی‌گمان تمایل دارند تا هرچه زودتر از یمن خارج شــوند. این بــرای مقامات ایران محرز شــده و از این جهــت بود که آقای روحانــی گفت امروز پایــان جنگ یمــن از هر زمــان دیگری نزدیکتر اســت.

بنابراین گرچه هنوز زود است بخواهیم در مورد نتایج سفر عمران خان به ایران و عربســتان سخن بگوییم، اما از آنجایی که ما به عنوان یک کشــور دوســت بــه پاکســتان اعتمــاد داریم و عربســتان هم از دیرباز با آنها شــراکت دارد، امید اســت راهی برای حل مسائل منطقــه و به ویژه درد و رنج مردم بی‌دفاع یمن حاصل شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.