پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱

یادداشت/

نمایش استیضاح

سید جلال فیاضی

دونالــد ترامپ، نخســتین رئیــس جمهور جمهوری خواه آمریکاســت که در مجلس سنا اســتیضاح می شــود، پیش از این دو رئیس جمهور دیگر اندرو جانســون در سال ۱۹۶۸و بیل کلینتون در سال ۱۹۹۸ درسنا محاکمه شده‌اند، که هر دو از حزب دموکرات بودند.

سید جلال فیاضی/

دونالــد ترامپ، نخســتین رئیــس جمهور جمهوری خواه آمریکاســت که در مجلس سنا اســتیضاح می شــود، پیش از این دو رئیس جمهور دیگر اندرو جانســون در سال ۱۹۶۸و بیل کلینتون در سال ۱۹۹۸ درسنا محاکمه شده‌اند، که هر دو از حزب دموکرات بودند.

دموکرات‌های مجلس نمایندگان - که ماه‌هاســت در پی استیضاح ترامپ هستند- اتهامات او را در کیفرخواستی ۱۱۰ صفحهای در دو سرفصل «سوء اســتفاده از قدرت» و» عدم همکاری با مجلس نمایندگان» به سنا ارائه کرده‌اند.

ســنای آمریکا - که در جریان استیضاح به دادگاه تبدیل می‌شود- به ریاست رئیس دیوان عالی کشور آمریکا برگزار شده و هفت نفر از دموکرات‌های مجلس نمایندگان نقش دادستان را ایفا می‌کنند و ۱۰۰ سناتور مجلس سنا که ۵۳ نفر آنها جمهوری‌خواه هستند، هیئت منصفه این دادگاه خواهندبود.

 اگرچه با توجه به نفوذ ترامپ در حزب فیل‌ها که اکنون در رسانه‌ها به حزب ترامپ مشهور شده اســت و نیاز به دو سوم آرای سناتورها بعید به نظر می‌رســد که استیضاح ترامپ منجر به برکناری وی شــود، اما نخســتین جلسه استیضاح با جنجال و اختلاف شدید آغاز شــد.

 تصویب مقررات استیضاح بیش از ۱۳ ســاعت به طول انجامید، اما سرانجام فیل‌های جمهوری‌خواه بر الاغ‌های دموکرات پیروز شدند و دیدگاه‌های خود را درتصویب آیین نامه اســتیضاح به کرســی نشاندند.

 چالش بعدی بر روی مدت زمان اســتیضاح است؛ جمهوری‌خواهان که اتهامات وارده را بی اســاس می دانند و از نتیجه رأی گیری مطمئن هستند، خواستار جمع شدن سریع روند اســتیضاح و رأی گیری هســتند، اما دموکرات‌ها بر روند کامل اســتیضاح و ارائه همه شواهد و مستندات و پاسخ ترامپ اصرار دارنــد.

در این صورت و با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ انتظار می رود جریان استیضاح به محاکمه حاکمیت آمریکا منجر شــود و دو حزب حاکم به افشــای یکدیگر بپردازند. در ایــن گزینه و با توجه به رکورد دروغگویی ترامپ در بین رؤســای جمهور آمریکا، جدال های جدی بین دو حزب الاغ‌ها وفیل‌ها دور از انتظار نیست.

  در هر حال محاکمه ترامپ رویدادی است که در تاریخ کوتاه آمریکا ثبت خواهد شد و نمونه دیگری از حکم‌رانی آمریکایی که همواره با دروغ، فریب، جنایت، تجاوز، ســلطه‌گری و ظلم به ملت ها همراه بوده است را به نمایش خواهد گذاشت.

 بســیاری از صاحبنظران بــر این باورند که دموکرات‌ها از میدان استیضاح دست خالی برخواهند گشت؛ زیرا آنها حداقل نیاز دارند تا نظر ۲۰ســناتور جمهوری‌خــواه را برای برکناری ترامــپ با خود همراه کنند. برخی نیــز بر این باورند که ترامــپ از پیروزی در این استیضاح پلی برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ خواهد ساخت و دومین دوره ریاست جمهوری خود را تثبیت خواهد کرد، اگرچه نظرسنجی های شبکه های تلویزیونی آمریکا خلاف این ادعا رابه رخ می کشــد و بیش از ۵۲ درصد آمریکایی‌ها در نظرســنجی سی ان ان خواهان برکناری ترامپ هســتند، اما ساختار انتخاباتی آمریکا که مبتنی بر تعداد کارت‌های الکترال نامزدها در ایالت هاست و میــزان آرا در آن نقش تعیین کننده ندارد، روند انتخابات را به نفع ترامپ رقم خواهد زد. همچنان‌که هیلاری کلینتون رقیب وی در انتخابات ۲۰۱۶ با وجود میزان رأی بیشتر از ترامپ از راهیابی به کاخ سفید بازماند.

 اکنون باید دید آیا جلسات محاکمه ترامپ آنگونه که جمهوری‌خواهــان اراده کرده‌اند در یکی دو جلسه خلاصه می شود و سریع جمع خواهد شــد و یا تا ۱۵ بهمن به طول خواهد انجامید و ابعاد بیشتری از پشت پرده حاکمیت آمریکا افشا خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.