• توسعه گردشگری نجات‌بخش اقتصاد اصفهان

    توسعه گردشگری نجات‌بخش اقتصاد اصفهان

    اصفهان- در حالی که استان اصفهان با کمبود شدید منابع آبی رو به رو است و از طرفی ظرفیت ریه‌های آن برای احداث صنایع بزرگ پُر شده، در سال‌های اخیر گردشگری به عنوان موتور محرکه اقتصاد استان مطرح شده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها