• فردا آب در بستر زاینده رود جاری می شود

    فردا آب در بستر زاینده رود جاری می شود

    اصفهان- آب سد زاینده رود از فردا ۲۸ دی ماه به مدت ۲۲ روز، به میزان ۴۶ متر مکعب در ثانیه برای اراضی کشاورزی، رهاسازی می شود تا کشاورزان به نسبت حجم آب رهاسازی شده، به کشت و کار بپردازند.

اخبار برگزیده اصفهان