• «فَرَت بافی» هنری با قدمت چند صدساله در خراسان شمالی

    «فَرَت بافی» هنری با قدمت چند صدساله در خراسان شمالی

    بجنورد- «فَرَت بافی» یکی از صنایع دستی سنتی استان خراسان شمالی، بخشی از فرهنگ، هنر و تجلی ذوق مردمان این دیار است که قدمتی چندصد ساله دارد و بافندگان، این شیوه بافت را بیشتر به صورت سینه به سینه به دیگران انتقال دادند و به عنوان میراثی ناملموس به ثبت ملی نیز رسیده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها