• چرخ واحد های صنعتی یزد  کند می چرخد

    به دلیل مشکلات پیش رو؛

    چرخ واحد های صنعتی یزد کند می چرخد

    یزد- یزد استانی صنعتی و مهاجرپذیر است که بیشتر افراد مهاجری که از شهر و دیار خود دل می کنند و به سودای کار به این شهر پناه می آورند در استان تا دلتان بخواهد کارخانه و واحدهای صنعتی وجود دارد که بسیاری از آنها هزاران مشکل بزرگ وکوچک دارند و یکی پس از دیگری تعطیل می شوند.

تیتر سه زیرسرویس استان ها