شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۲

مدیر روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام عنوان کرد:

بازنشستگی با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه

تامین اجتماعی

​ایلام- مدیر روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام گفت: افرادی که کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه دارند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت آن تحت شرایطی خاص بازنشسته شوند.

علی عباس شیخ محمدی روز شنبه در گفتگو با قدس آنلاین، با بیان اینکه بر اساس قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی این سازمان مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند، حقوق بازنشستگی پرداخت کند، اظهارداشت: بر همین اساس، افرادی که به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق، از کار افتاده شده اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، می توانند حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند، افزود: بر اساس تبصره یک این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، نسبت به سنوات، مستمری دریافت می کنند.