سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸

توئیت‌های عجولانه ترامپ درحمایت از اغتشاشگران

تشنــه حماقت، گرسنــه قدرت

آرش خلیل خانه

ترامپ

با آنکه برخی از چهره ها و سیاستمداران آمریکایی هم به دونالد ترامــپ توصیه کرده اند که در مــورد حوادث روزهای اخیر در ایران و اعتراضات مردم به مسائل اقتصادی سکوت کرده و حرفی نزند، اما رئیس جمهور آمریکا حاضر نیســت موبایل خود را کنار بگذارد و همچنــان در حال ارســال توئیت های مضحک و تشویق مردم ایران به ایجاد اغتشــاش اســت.

قدس آنلاین- با آنکه برخی از چهره ها و سیاستمداران آمریکایی هم به دونالد ترامــپ توصیه کرده اند که در مــورد حوادث روزهای اخیر در ایران و اعتراضات مردم به مسائل اقتصادی سکوت کرده و حرفی نزند، اما رئیس جمهور آمریکا حاضر نیســت موبایل خود را کنار بگذارد و همچنــان در حال ارســال توئیت های مضحک و تشویق مردم ایران به ایجاد اغتشــاش اســت. سوزان رایس، نماینده اسبق آمریکا در ســازمان ملل، در توئیتی با اشــاره به ناتوانی دولت آمریکا در پشتیبانی از شورش در ایران، خطاب به دونالد ترامپ نوشت: «پس ساکت شــو!».

روزنامه «نیویورک تایمز» به رئیس جمهور آمریــکا توصیه کرد که بهتر است به جای اعلام حمایت علنی از اغتشاشــات در ایران، سکوت کند و اجازه دهد اوضاع خودبه خود پیش برود.

حمایت با چاشنی توهین

اما ترامپ این بار در توئیتی توهین آمیز در اظهاراتی توهین آمیــز، مردم ایران را گرســنه خواند و نوشــت: «مردم بزرگ ایــران برای ســالهای زیادی ســرکوب شــده اند. آنها گرسنه غذا و (تشنه) آزادی هستند». وی با تکرار اتهامات نخ نماشدة واشنگتن نوشــت: «ایران به عنوان کشور شماره یک در حمایت از تروریسم دولتی، با ســوابق متعدد نقض حقوق بشر که در هر ســاعت رخ میدهد، حالا اینترنت را تعطیل کرده تا معترضان صلح جو قادر به برقراری ارتباط نباشند. این خوب نیست!».

در روزهای گذشــته تجمعــات اعتراضی در برخی شــهرهای ایران با نفوذ عناصر ضدانقلاب و مخفی شــدن آنها در میان مردم به اغتشاش کشیده شد و گروه های سازماندهی شده توسط عناصر ضدانقلاب و کشورهای بیگانه اقدام به تخریب اموال عمومــی کردند. در پی این اغتشاشــات، با تصمیم ســطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود شد. دولت آمریکا که ظاهراً از بسته شدن کانال های ارتباطی سرویس های جاسوسی خود و عناصر ضدانقلاب با عواملش ناراحت اســت، اقدامات امنیتی دولت ایران برای مقابله با عناصر آشوب آفرین را به باد انتقاد گرفته و آسمان و ریسمان به هم می بافد. اما ایــن اقدام معمول در همه کشــورها در شــرایط امنیتی که آرامش جامعه در معرض تهدید قرار دارد سلب آزادی بیان (بخوانید آزادی فعالیت شبکه های تحریک و سازماندهی ضدانقلاب) است.

کاخ ســفید نیز همزمان با توئیت ترامپ، با صــدور بیانیــه ای در مورد حــوادث و اغتشاش ها در ایران، اعلام کرد: ما از همه طرف ها می خواهیــم از این حق بنیادین مبنی بر ابــراز صلح آمیز عقاید محافظت کــرده و از هر اقدامی که باعث سانســور می شود، اجتناب کنند. روزنامــه آمریکایی «هافینگتون پســت» در گزارشــی نوشــت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تمجید از اعتراضات ضد دولتــی در ایران، در واقع دشــمنی با ایران را شدت می بخشد. با این حال برخلاف کسانی که ترامپ را از اشتباه مداخله در امور ایران منع می کنند، چهره های تند رویی در ســنای آمریکا نیز هستند که او را به اقداماتی بیشتر تشویق می کنند. لیندســی گراهام، سناتور ارشد و شناخته شــده جمهوری خواه، گفت که ترامــپ باید در حمایــت از این تحولات، اقداماتی فراتر از انتشار توئیت انجام دهد.

حرکت نتانیاهو در سایه ترامپ

از سوی دیگر، اقدام مشابه ۲ تن از وزرای کابینه رژیم صهیونیســتی از جمله وزیر اطلاعات و وزیر روابط منطقه ای این رژیم در حمایت توئیتری از اغتشاشــگران در ایران نیز در روزهای گذشته خبرساز شده اســت؛ بویژه پس از آنکه رسانه های غربی اعلام کردند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، به اعضای کابینه اش تأکیــد کرد که واکنش بــه حوادث اخیر در ایــران را به حداقل برســانند. ظاهراً او عاقل تر از ترامپ اســت و می خواهد فقط ترامپ هزینه هــای این موضوع را بپردازد. از ســوی دیگر، او می دانــد که حمایت رژیم صهیونیســتی از اعتراض ها در ایران و لورفتن ارتباط این رژیم با برخی عناصر آشوب، با واکنش منفی مردم ایران و مقابله آنها با اغتشاشگران مواجه خواهد شد.

طعنه رسانه های غربی به واشنگتن و تل آویو و محمد بن سلمان

روزنامه انگلیســی «گاردین» با نگاه به این موضوع، دیروز نوشــت: مقامات آمریکایی و اسرائیلی به وضوح گفته اند که در نتیجه ایــن ناآرامی ها امید دارنــد حکومت ایران سقوط کند که البته این امیدی ناپخته به نظــر می آید. اما حتی اگر در واقعیت ایران تضعیف شود یا تصور اینکه ایران تضعیف خواهد شــد، تنهــا می توانــد از افزایش خطرناک تنش ها در منطقه گواهی دهد.

نویسنده «گاردین» در ادامه نوشت: محمد بن سلمان، پسر شاه و ولیعهد عربستان، قول داده بود که جنــگ را به داخل ایران می کشاند. از سوی دیگر وی از حمایت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، برخوردار است.

«گاردین» افزود: خصومت ترامپ علیه ایران و خواسته وی برای سرنگونی حکومت ایران مســئله ای سرّی نیســت. در این گزارش تصریح شده اســت: وقتی ترامپ و مایک پنس، معــاون اول وی، اظهــار امیدواری می کنند که با این اغتشاشات حکومت ایران ســقوط کند، از این حقیقت چشم پوشی کرده اند که حســن روحانی، رئیس جمهور ایران، با رأی مردم و به صورت دموکراتیک انتخاب شده است.

نویســنده «گاردین» ادامه داد: سیاسیون اسرائیلی هم با شروع اغتشاشات در ایران هیجان زده شدند ولی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که با دیو نمایی از ایران به عنوان تهدیدی موجود برای خودش پیشه ای ساخته بود، اکنون از سیاســیون این رژیم خواسته حرف نزنند. دلیل این درخواســت نتانیاهو احتمالا این اســت که او ترسیده خشم سران ایرانی به سمت اسرائیل معطوف شود.

منبع: روزنامه قدس