پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۷

با مناسبسازی مسیر تردد در قسمتهای مختلف صورت گرفته است

تسهیل زیارت برای توانیابان در حرم مطهر رضوی

تشرف

 بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) ســالانه شاهد حضور عاشــقان و دلباختگانی اســت که از راه دور و نزدیک خود را به این مکان مقدس رسانده تا از برکات زیارت این آستان مبارک و حضور در این قطعه از بهشت بهره‌مند شوند.

محمدحسین مروج کاشانی/

 بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) ســالانه شاهد حضور عاشــقان و دلباختگانی اســت که از راه دور و نزدیک خود را به این مکان مقدس رسانده تا از برکات زیارت این آستان مبارک و حضور در این قطعه از بهشت بهره‌مند شوند.

 در این میان زائران و مجاورانی هســتند که به علت برخی از معلولیت‌ها در هنگام تشــرف به حرم مطهر و تردد در دوربرگردان‌ها، صحن‌ها، کفشــداری‌ها و رواق‌های این بارگاه مقدس، به کمک و یاری افراد دیگر برای رســیدن به مضجع شریف رضوی نیاز دارند.

 به همین علت یکی از اقدامات صورت گرفته توسط ســازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( در آســتان قدس رضوی در مدت سه سال گذشته مناسب و آسان‌سازی مســیر تردد توانیابان (بخصوص افرادی که با صندلی چرخدار مشــرف میشوند) بوده است.

 به همین مناســبت در ادامه برخی از اقدامات صــورت گرفته توســط این ســازمان جهت تسهیل تردد این عزیزان در بعضی از مناطق و مکانهای حرم مطهر امام هشتم)ع( را بررسی می‌کنیم.

 هسته مرکزی حرم مطهر هســته مرکزی حرم مطهر رضوی نســبت به ســایر مناطق و اماکن این آســتان ملکوتی از اهمیت بیشــتری در مقایســه با مناطق دیگر حــرم از نظر کثــرت جمعیت زائــران جهت رســیدن به رواق‌هــای مرکــزی و در نهایت روضه منوره و مضجع شــریف امــام رضا) ع) برخوردار اســت.

با توجه به نــوع معماری و بافت ســاختمانی رواق‌هــا و صحن‌های حرم منور امام هشــتم(ع) و تردد بسیاری از زائران و مجاوران توانیاب که با صندلی چرخدار در حرم مقدس امام رضا(ع) تردد می‌کنند، ایجاد سطوح شیبدار (رمپ) برای تسهیل تردد این افراد لازم و ضروری بود.

 بست‌ها، صحن‌ها و فضاهای زیارتی حرم مطهر همچنین در قسمت بست‌ها، صحن‌ها و فضاهای زیارتی حرم مطهــر رضوی نیز بــرای رفاه حال توانیابان برخی سطوح شیب‌دار ایجاد شده که به بعضی از آنها به شرح ذیل اشاره میشود:

ورودی به رواق دارالولایه از صحن جمهوری اسلامی جنب ایوان طلا-

 اصلاح پله و تبدیل به رمپ در ســالن پذیرایی خدام در میهمانســرای شیخ حرعاملی-

رمپ دربهای ورودی میهمانســرای بست شیخ حرعاملی-

 اجرای رمپ سنگی جلوی غرفات غربی و شرقی بست باب الجواد(ع) -

ایجاد رمپ سنگی مسیر خروجی زائران محترم در سردرب شرقی باب الکاظم(ع) -

ساخت رمپ سنگی ورودی سرویس بهداشتی بســت شــیخ بهایی- ورودی سرویس بهداشتی شماره ۶ –

ســاخت رمپ ورودی به باغ رضوان-

رمپ‌های بین صحن غدیر و بســت شیخ طوســی-

رمپ ورودی به میهمانسرای جدید از سمت صحن غدیر-

رمپ خروجی از میهمانسرای جدید(درصحــن غدیر) از ســمت ضلع شــرقی میهمانسرا-

 رمپ خروجی از دارالشفای امام(ع) از قسمت زیرگذر- رمپ ورودی به پارکینگ شماره  ۴

اصلاح رمپ سرویسهای بهداشتی بست شیخ طوســی قســمت برادران- غرفات جنوبی صحن کوثر-

 اجرای ســرویسهای بهداشتی معلولان در باب الجواد(ع) و باب الرضا(ع) - اصلاح رمپ ورودی به گیت بازرسی خواهران از ورودی صحن کوثر.

 اطراف و دوربرگردان‌های ورودی حرم مطهر در برخــی از مناطق و دوربرگردان‌های ورودی به حرم مطهر رضوی هم سطوح شیبدار برای تسهیل در تردد توان‌یابانی که قصد ورود به حرم مطهر را دارند به شرح ذیل ایجاد شده است:

 اصلاح رمپ داخل میهمانسرا جهت تردد صندلی چرخدار- اجرای رمپ ورودی جنب کفشداری ۱۵

 رمپ ســنگی داخل ســرویس بهداشتی در مقبره پیر پــالاندوز- رمپ ورودی به هتل قصرالضیافــه- ورودی ســاختمان مرکز فضای مجازی و فناوری اطلاعات آستان قدس رضوی-

 ســاخت رمپ دفتر تحویل صندلی چرخدار در سردرب بســت شیخ طبرسی- ســاخت رمپ سیمانی مقابل کوچه عباس‌قلی‌خان-

ساخت رمپ سنگی ورودی مقبره پیر پالاندوز- ساخت رمپ در پارکینگ شــماره یک مقابل تأسیسات دارالشــفای امام(ع) - ســاخت رمپهای ویژه صندلی چرخدار در ورودی دوربرگردان بســت شــیرازی و بست شیخ طوســی و ورودی‌های بســت شیخ طبرســی و بســت نواب صفوی-

ساخت رمپ گیت‌های اتاق ۱۱۱ در بست شیخ طبرســی و بست نواب صفوی- ساخت رمپ در ورودی دفتر امانات بست شیخ طوسی- مرمت رمپ اتاق ۱۱۱ در ورودی باب الرضا(ع) .

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.