پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۱

یادداشت

راهکار تحقق تولید کاهش سهم دولت در اقتصاد

حمید حاج اسماعیلی

 تولید از جمله مسائل مهمی است که همواره موردتوجه مسئولان بوده، اما هیچگاه مطلوب آن محقق نشــده است. از جمله موضوعات مهمی که میتواند وابســتگی کشــور را به درآمدهای نفتی کاهش یا به‌طور کامل قطع کند، طی کردن مسیر تولید است.

حمید حاج اسماعیلی/ کارشناس بازار کار و سرمایه

 تولید از جمله مسائل مهمی است که همواره موردتوجه مسئولان بوده، اما هیچگاه مطلوب آن محقق نشــده است. از جمله موضوعات مهمی که میتواند وابســتگی کشــور را به درآمدهای نفتی کاهش یا به‌طور کامل قطع کند، طی کردن مسیر تولید است.

تذکرات و تأکیدات مداوم مقام معظم رهبری بر توجه به تولید و نامگذاری ســال جاری با عنوان رونق تولید نشان‌دهنده اهمیت بنیادی این موضوع است.

 توسعه بازار کار از مسیر تولید میسر میشود، از این رو بشــدت نیازمند اصلاحات اساسی و ســاختاری در بخشهای مختلف بانکی، ارزی، نقش دولــت در موضوعات اقتصادی و ســاماندهی بازار کار هستیم.

سوق دادن فعالیتهــای اقتصــادی به ســمت بخش خصوصی و اهتمام به اصلاح‌های ساختاری مهمی چون کاهش سهم دولت از بخش‌های اقتصادی و افزایش تعاونیها و ایجاد تسهیلات مناسب بازار کار اعم از تسهیلات بانکی و ارزی موضوعات مهمی است که میتواند منجر به بهبود بازار کار و توسعه تولید شود.

پایین بودن رتبه کسب وکار در ایران موضوع نگران‌کنندهای اســت که اصلاح آن ضروری اســت. کاهش بروکراسی اداری در کنار حمایتهای جدی از بخش تولید و بسترسازی‌های مناسب در ایجاد امنیــت و ثبات اقتصــادی از مواردی است که می‌تواند موانع تولید را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.

 انتظار می‌رود دولت با ایجاد شرایطی برای کاهش فشارهای بیرونی به تولیدکننــده و ممانعــت واردات بیرویه در کنار تشــویق تولیدکننده مانع وارد شدن لطمه‌های جبران‌ناپذیر بر بدنه تولید کشور شود. بی‌تردید زمانی تولید از سر گرفته خواهد شــد که محدودیت‌هــا و ممنوعیت‌ها کنار گذاشته شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.