شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸

قدس در گفت وگو با رئیس اتحادیه نانوایان مشهد پیگیری کرد

افزایش قیمت نان در انتظار دستور استاندار

نان

پنجشــنبه گذشــته خبری از قول معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی در خصوص افزایش قیمت نان در همین صفحه به چاپ رسید، خبرنگار ما برای بررسی این موضوع با رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفتوگویی انجام داده است.

هادی زهرایی/

پنجشــنبه گذشــته خبری از قول معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی در خصوص افزایش قیمت نان در همین صفحه به چاپ رسید، خبرنگار ما برای بررسی این موضوع با رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفتوگویی انجام داده که مصطفی گشتگر در این باره گفت: از سال 93 تاکنون در خصوص قیمت نان یارانه‌ای افزایشی نداشته‌ایم و همه آیتم‌ها که مربوط به تولید نان میشوند افزایش پیدا کرده است. این در حالی‌ست که در مدت این پنج سال، تنها در سال گذشته شاهد افزایش 10 درصدی قیمت نان بوده‌ایم.

وی افزود: اما تنها در خمیر مایه نان از سال گذشته تاکنون 100 درصد افزایش قیمت داشــتهایم و در موضوعاتی چون تأمین اجتماعی، مزد کارگر، قبض‌های آب، برق و گاز نیز افزایش‌هایی داشته‌ایم.

 وی یادآور شد: عدم افزایش قیمت نان موجب شده است نانوایی‌های دولتی ما به حالت ورشکستگی درآیند و کارگران متخصص نیز از این صنف بیرون رفته‌اند و این مشکلات جز افزایش قیمت نان برای ما و دولت راهی نمی‌گذارد.

 رئیس اتحادیه نانوایان مشهد ادامه داد: آنالیز قیمت تمامشده نان را توسط اتحادیه در کارگروه مربوط مطرح کردیم و این آنالیز در کمیته کارشناســی به یک نرخ مشخص برای نان رسید که در چند روز آینده با تأیید استاندار خراسان رضوی، قیمت جدید نان دولتی اعلام خواهد شد.

 گشــتگر تصریح کرد: قیمت نان ارائه شــده ما 30 درصد زیر قیمت نان تهران است و مبنای قیمت‌گذاری ما، قیمت تهران اســت که امیدواریم حداقل افزایش 30 درصدی قیمت نان را شاهد باشیم.

وی گفت: بر اســاس مصوبه هیئت وزیران نانوایی‌های نیمه‌دولتی از شمول نرخ و وزن مســتثنا و آزادپز بودند و با توجه به دریافت یارانه توسط دولت مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند و قیمت نان در واحدهای آزادپز تثبیت و تعدیل قیمت نان مبنی بر عرف بازار است و کسی حق ندارد نان را از قیمت عرف بازار بیشتر به فروش برساند.

3 شاید کاهش قیمت نان در نانوایی‌های نیمه‌دولتی را داشــته باشــیم اما فاصله قیمت نان دولتی و نیمه‌دولتی زیاد نخواهد بود و تمام وزن انواع نان‌ها در نانوایی‌های دولتی و آزادپز یکی خواهد بود و تنها قیمت آنها متفاوت می‌شود.

 وی در خصوص فروش آرد دولتی در بازار آزاد گفت: اتحادیه به همراه نیروی انتظامی و سازمان صمت استان بر نانوایی‌های دولتی نظارت‌های دقیقی دارند و اگر فروش آرد یارانه‌ای در بازار توسط مردم یا در بازرسی‌ها مشخص و محرز شود پرونده متخلفان به تعزیرات ارسال خواهد شد.

 وی ادامه داد: در مشهد در موضوع آرد در حال بازنگری در سهمیه آرد نانوایی‌ها هستیم که با این راستی‌آزمایی میزان پخت یک نانوا در یک منطقه از شهر مشهد به چه میزان اســت که به همان مقدار پخت نان، سهمیه آرد داده شود که امیدواریم این موضوع به سرعت انجام شود تا شاهد پدیده آردفروشی نباشیم.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.