شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴

اوﻟﻴﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒک خوراکی ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻛﺸﻮر در مشهد

اوﻟﻴﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒک خوراکی

اﻳﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮﻋی ﺟﻠﺒک خوراکی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش غذایی بالا، ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﯾﯽ، غذایی، ﮐﺸﺎورزی و آرایشی و بهداشتی دارد.

به گزارش قدس آنلاین، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد گلمشکی ﻣﺪﻳﺮ گلخانه پرورش جلبک ﮔﻔﺖ: از هر۱۰۰ ﮔﺮم ﭘﻮدر خشک اﻳﻦ جلبک ۵۵ تا ۶۵ درﺻﺪ آن را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ما بقی را ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ، اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﻔﯿﺪ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، روی
آﻫﻦ و اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و رﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان می باشد.

او افزود: اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳی اﻧﺴﺎن، دام و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در صنعت آرایشی و بهداشتی از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪان ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻛﺮم ﻫﺎی دﺳﺖ و ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده می شود.
 ﻣﺪﻳﺮ گلخانه پرورش جلبک اداﻣﻪ داد: از دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎرف اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل می توان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺎی خوراکی ارگانیک، ﻛﻮدﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی، ﻛﺎﻫﺶ آلاینده ﻫﺎی ﻫﻮا و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و صنعتی اﺷﺎره نمود.
گلمشکی بیان کرد: اﻳﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در سال ۹۷ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز کرده و ﺑﻌﺪ از دوﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪی حدود ۳۵۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ برای ۴ ﻧﻔﺮ و برای ۱۵ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ مستقیم اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
او تصریح کرد: ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﮏ در ﻣﺼﺎرف دامی از کیلویی ۵۰۰ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز و در ﻣﺼﺎرف انسانی ﺑﻪ کیلویی یک ﻣﻴﻠﻴﻮن و ۴۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻴﺰ می رﺳﺪ.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.