دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰

مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی فعالیت‌های این بیمارستان را در مقابل ویروس منحوس تشریح کرد

تمام قد در برابر کرونا

مدیر آموزش و پژوهش بیمارستان رضوی

کرونا و همه مشکلاتی که در ماه های اخیر برای تمام کشورهای دنیا اعم از کشور ما آفریده است، گریبان مراکز درمانی را بیش از بقیه نهادها و سازمان ها گرفته و آن ها را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است؛ نهادهای درمانی دولتی از یک سو و نهادهای غیردولتی و خصوصی از سوی دیگر با مشکلاتی که کرونا ساخته در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.

به گزارش قدس آنلاین، اکنــون کــه نهمین مــاه از این درگیــری خاص قرن را در کشور سپری کرده ایم، با دیدی دیگر پای صحبت های مدیرعامل و مسئولان یکی از بیمارســتان های خصوصــی مطرح کشــور، بیمارســتان فــوق تخصصــی رضــوی، رفتــه و فرصت های کرونا ساخته در این مرکز درمانی را به چالش کشیده ایم؛ فرصت هایی که در این چند ماه این بیمارســتان مطرح کشورمان به خوبی آن‌ها را رقم زده و مدیریت کرده است.

 

دکتر محســن محور، مدیرعامل بیمارســتان فــوق تخصصــی رضــوی از پیشــتازی ایــن بیمارستان در امر پیشگیری از شیوع ویروس و حفــظ ســلامتی کادر درمــان بــرای ارائــه خدمــات بهتر به بیمــاران می گویــد: پیش از اطلاع رســانی عمومی در کشــور در خصوص همه گیــری و شــیوع ویــروس کرونا، با شــیوع این ویروس در چین، ما در بیمارستان رضوی تدابیر لازم در خصوص تهیه امکانات و لوازم مصرفــی و لــوازم حفاظت فــردی در مواجهه با این ویروس را اتخاذ و نســبت به تهیه این مــوارد اقــدام کردیــم و ســپس در پی انتشــار گســترده شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و اطلاع رســانی های مکــرر وزارت بهداشــت در خصــوص شــیوع آن در ایــران، فعالیت هــای بیمارســتان رضــوی همزمــان بــا بســیاری از بیمارســتان های کشــور به صورت جدی آغاز شــد.

 

در واقــع، همزمان با هشــدارهای مکرر وزارت بهداشــت در رسانه های کشور و اعلام اهمیــت اقدام هــای پیشــگیرانه در مقابلــه با کرونــا و ارائه آموزش ها از قبیل شست وشــو، ضدعفونــی صحیــح دســت ها، اســتفاده از ماســک، گندزدایــی ســطوح و... بــه جهــت افزایــش آگاهــی عمــوم مــردم، بیمارســتان رضــوی نیــز آموزش هــای عمومــی، چهــره به چهره، مجازی، نوشتاری (پمفلت، پوستر و ...) خود را در سطح وسیعی در رده های مختلف شغلی، بیماران و همراهان و مراجعان از سر گرفت و در ماه های اخیر که آمار بیماران مبتلا بــه ویــروس کرونا در ایران ســیر تصاعدی به خود گرفته و در کشور وضعیت بحرانی اعلام شده، بیمارستان رضوی نیز در این وضعیت بحرانی به صورت مستمر با EOC دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تماس بوده و با هماهنگی ستاد هدایت در حال مدیریت درمان بیماران مشکوک به ویروس کووید ۱۹ است.

 

مدیریت مصرف

 در ماه های نخستی که این ویروس منحوس در کشــورمان شــیوع یافــت، بــا مشــکلات متعــددی از قبیل کمبــود ملزومات مصرفی مواجــه بودیــم و این امر مردم را بســیار آزرد.   ایــن تهدیــد خطرنــاک، فرصتی بــرای اصلاح الگــوی مصــرف و اجــرای همه جانبــه آن در برخی مراکز درمانی که بیشترین مصارف در این حوزه را دارا بودند، شد.

 دکتــر کامبیز توتونچی، مســئول فنی و مدیر داخلی این بیمارستان در این باره می افزاید: از ابتدای ورود کرونا به ایران و ابلاغ مصوبات وزارت بهداشت به همه بیمارستان های تحت نظــارت دانشــگاهی، با ابلاغیه های مســتمر بــرای اصــلاح الگــوی مصــرف در بیمارســتان اهتمــام لازم را ورزیدیم تا با توجه بــه کمبودهای منابع در کشــور با کمبــود لــوازم، ملزومــات مصرفی و تجهیزات مواجه نشــویم. اقلام حفاظــت فــردی در بین بخش ها فقــط بــرای مصــرف به صورت ۲۴ ســاعت توزیع شــد و این گونه توانســتیم تــا حــد زیادی از مصــرف بی رویه و مــازاد بر نیــاز جلوگیری کنیم و نتیجــه آن، کاهش هزینــه روزانه حــدود ۲۸میلیــون تومانــی تنها با بهینه سازی مصرف کیت های حفاظت فردی بود.

کمبود لوازم مصرفی پیشگیری از این ویروس در کشــور فرصت خوبــی شــد بــرای بســیاری از کارخانجات و کارگاه های تولیدی کــه به خــود آمده و در تولید ایــن لوازم کمی اهتمــام بیشــتر بورزنــد امــا در ایــن میــان، حمایت از تولید داخلی با خرید این لوازم از آن ها جایگاه ویژه ای داشت.

کاری که این مرکز فوق پیشرفته به آن اهتمام ورزیده و طهرانی زاده، مسئول واحد ملزومات مصرفی این بیمارستان در این باره می‌گوید: از همان ابتدا ســعی کردیم تا اقلام کیت های حفاظــت فــردی با کیفیــت و اســتاندارد را به جــای خریــد کــردن از شــرکت های وارداتی با قیمت های بسیار بالا از تولیدکنندگان داخل تهیــه کنیــم. فــروش تمامــی اقــلام حفاظــت فــردی اعم از ماســک ســه لایه کــش دار برای بزرگســال و کــودک، ماســک N۹۵، ماســک N۹۹، محلول هــای ضدعفونی کننده دســت و ســطوح، دســتکش، لبــاس کاورال و... را به قیمت مصوب دولتی در داروخانه بیمارستان فوق تخصصی رضــوی برای رفاه حال تمامی کارکنــان و مراجعه کننــدگان بــه بیمارســتان مصوب کرده و در دستور کار قرار دادیم.

 

بیمارستان پاک؛ کاری سخت

دکتــر محــور می گویــد: در روزهــای شــیوع ویروس منحوس کرونا، آن طور که از مراجعان می شنیدیم، مردم عزیز و متخصصان محترم لطف داشــته و بیمارســتان رضوی را به عنوان بیمارســتان پــاک می شــناختند و بــه همیــن سبب، اتاق های عمل این بیمارستان به صورت ویژه فعالیت داشت و انجام حدود ۷ هزار عمل جراحــی در ایــن مرکــز گــواه ایــن امر اســت.

با توجه به نیاز متخصصان به تجهیزات بسیار پیشــرفته و ســرمایه انســانی آموزش دیــده و ورزیده برای بسیاری از اعمال پیچیده و پرخطر، همــان طــور که بســیاری از جراحــان این مرکز اذعــان دارنــد، انجام اعمال خــاص و ویــژه در اتاق هــای عمــل فــوق پیشــرفته ایــن مرکز با ســهولت بیشــتری قابــل انجــام اســت و بــر اســاس بررســی های انجام شــده، حــدود ۴۰ درصد از اعمــال جراحــی کــه در ایــن مرکــز طــی ۶ مــاه نخســت ســال جــاری انجــام شــده، عمل هــای بســیار ویــژه ای بوده انــد.

ایــن بیمارســتان به گفته بســیاری از مراجعانــش، در همیــن زمــان شــیوع کرونا، مأمنی برای زایمان بوده اســت. دکتــر نائبی، متخصص زنان و زایمان برجســته کشــور و مدیــر گروه زنــان این بیمارســتان در این باره می افزاید: حتما ً می دانید که خوشایندترین و زیباترین اتفاقی که در یک بیمارســتان رخ می دهد، تولد نوزاد است. تولــد هــر نوزاد نوید نــگاه دوباره پــروردگار به زمینیان و امید دوباره به آن هاست. طی نیمه نخست سال جاری، تولد بیش از هزار و ۷۰۰نوزاد در این بیمارستان رقم خورده که حدود نیمــی از ایــن تعــداد را زایمان هــای طبیعی و درصد فراوانی از ســزارین های انجام شــده را زایمان های پرخطر و خاص تشکیل داده اند.

 

نجات جان بیماران سکته مغزی و قلبی

مدیرعامــل بیمارســتان رضــوی کمــک ایــن مرکــز درمانــی بــه بخــش دولتــی بــا پذیرش بیمــاران اورژانســی بــا کدهــای ۲۴۷ و ۷۲۴ را تلاشی برای برداشتن بار سنگین از همکاران دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد دانســته و می‌گویــد: یکــی از فعالیت هــای خاصــی کــه در بیمارســتان رضوی همپــای بخش دولتی انجــام و بــه عنــوان یاریگــر دانشــگاه علــوم پزشــکی در روزهــای شــیوع کرونــا در ابتدای ســال شــناخته می شــود، اجــرای کــد ۷۲۴ و اســت. شــاید ندانیــد، ایــن کدهــا بــرای ۲۴۷بیماران با ســکته های قلبــی و مغزی تعریف شــده کــه در واقــع ایــن بیمــاران نیــاز مبرمی بــه انجــام آنژیوگرافــی و آنژیوپلاســتی های بســیار پیچیــده در عــروق مغز و قلــب دارند و گاهــی در صورتی که این فرایند با ســرعت بالایــی صــورت نگیــرد، منجــر بــه گرفتگــی حــاد عروق و در نتیجه مرگ بیمار می شــود.

کت لب های بیمارســتان رضوی کــه اتاق های پــاک و مجهز به تجهیــزات ویژه آنژیوگرافی و آنژیوپلاســتی اســت، از ابتدای ســال پذیرای ۵ هزار بیمار با شرایط گرفتگی عروق مغــزی و قلبــی بوده و بیش از ۵۰ نفر از این عزیزان بــا کدهــای ۲۴۷ و ۷۲۴مراجعه کرده و با وجود هزینه بردار بودن این بیمــاران بــرای یک بیمارســتان خصوصی، از پذیرش آن ها دریغ نورزیده و تمامی خدمات مورد نیاز آنان را ارائه داده ایم.

 

همراه بیماران سرطانی و دیالیزی

در میــان گروه ها بیمارانی کــه در این روزها با سختی در دریافت خدمات درمانی مواجه بوده انــد، بیماران ســرطانی و بیماران نیازمند به فرآیند همودیالیز بسیار نگران کننده بوده و اذیــت شــده اند. خــدا نکنــد ولی شــاید هر کدام از ما در خانواده یا بســتگانمان با آن‌ها روبــه رو بوده باشــیم.

خوشــایندی همراهی با ایــن بیمــاران در همیــن روزهای شــیوع کرونا در چهــره مهناز طالب الحق، مدیر پرســتاری این بیمارستان می بارد: بیمارستان رضوی از ابتدای ســال در ارائه خدمت به این بیماران بــه عنــوان یک مرکــز خصوصی تمــام تلاش بیمار به خــود را کــرده و پذیرای بیــش از ۹۰۰ بیمار به صورت بستری و بیش از ۵۰۰ بیمار به صورت سرپایی برای انجام فرایند شیمی درمانی بوده است تا گامی در راستای رهایی این عزیزان از بند بیماری سرطان برداشته باشد.

همچنین بــا ایجــاد فضایــی مطمئــن و وســیع تر بــرای انجام فرایند همودیالیز و گســترش دو برابری فضــا از ۲۴۰ بــه حــدود ۵۰۰ مترمربــع  امکان خدمت به تعداد بیشتری از بیماران اعم از زائــران و مجــاوران بــارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) فراهم آمده است؛ اکنــون بــا توســعه این فضــا، امــکان پذیرش بیماران زائر به شکل موقت و افزایش میزان پذیــرش بیمــار به طــور متوســط از ۶۰۰ نفــر در مــاه بــه یــک هــزار و ۲۰۰ فراهــم آمده است.

مســئولان درمانی این بیمارستان خبر دیگــری هــم دارنــد که دکتــر محــور آن را این گونه شــرح می دهد: طی ایــن مدت در حوزه پزشکی هسته ای نیز به دستاوردهای نوین و بی نظیری دست یافتیم و یکی از آن ها به ثمر رسیدن تلاش و زحمات پزشکان متخصص پزشــکی هســته ای در آزمایشگاه این بخش بــوده کــه بــه فرمول هایــی از رادیوداروهــای مؤثــر در پزشــکی هســته ای و تشــخیص و درمــان ســرطان های مختلــف رســیده اند و بــا توجــه بــه دریافــت مجــوز بهره بــرداری از سیکلوترون(دســتگاه تولیــد رادیــودار) در ماه های آینده نوید تولید این رادیوداروها را به مردم شریف ایران می‌دهیم.

منبع: آستان نیوز

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.