فیلسوف عدالت

کل اخبار:1

  • استاد محمود حکیمی ۱۴۰۰-۰۶-۰۲ ۱۷:۴۶

    روایت شاگردان و دوستان «حکیمی» از سیره علمی و فرهنگی «علامه»؛

    مرزبانی «فیلسوف عدالت» از توحید

    نازلی مروت

    علامه محمدرضا حکیمی را با دو اصل مهم زندگیش، بهتر می توان معرفی کرد؛ «توحید و عدل». او را «مرزبان توحید» و «عدالتخواه شرق» می خوانند.