پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲

آمریکا دست داعش را در افغانستان باز می گذارد

پیر محمد ملازهی

پیر محمد ملازهی

داعش می خواهد شکســت هایش در عراق و ســوریه را در افغانســتان جبران کند و با همین انگیــزه فرماندهــان و نیروهای زبده اش را که از آسیای مرکزی و گروه های نهضت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی ترکستان شرق، چچن و تاجیک بودند و در هدایت و فرماندهی جنگ در سوریه و عراق نقش کلیدی داشتند، به افغانستان گسیل کرده است.

به گزارش قدس آنلاین،  تروریست های تکفیری، شکست خودشان را در عراق و ســوریه به علت حضور ایران و روســیه در ایــن نبرد می داننــد و برای همین اســت که نیروهای داعش در شمال افغانســتان- در امتداد مرزهای آســیای میانه- فعال شده اند و در غرب افغانستان - همجوار با ایران- در «هلمند» تحرک شان را افزایش داده اند. داعش می خواهد شکســت هایش در عراق و ســوریه را در افغانســتان جبران کند و با همین انگیــزه فرماندهــان و نیروهای زبده اش را که از آسیای مرکزی و گروه های نهضت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی ترکستان شرق، چچن و تاجیک بودند و در هدایت و فرماندهی جنگ در سوریه و عراق نقش کلیدی داشتند، به افغانستان گسیل کرده است. داعش همچنین نیروهایی را که از کشــورهای عربی جذب کرده، به لیبی، سومالی و یمن فرستاده است. تروریســت های تکفیری در افغانستان با نا امن کردن مرزهای آسیای مرکزی، درصدد هستند پکن و مسکو را زیر فشار بگذارند. اما نکته درخورِ درنــگ در این میان، این اســت که نظامیان آمریکایی مســتقر در افغانســتان نیز برای داعشــی ها مزاحمت پدید نمی آورنــد، در حالی که آمریکایی ها در عراق و سوریه- تا اندازه ای- به برخورد با آن ها می پرداختند. شــاید یک علت این رویکرد واشنگتن این باشــد که چون با مســکو و تهــران تضاد منافــع دارد، به احتمال فراوان- دســت تروریســت ها را بــرای اجــرای عملیات تکفیری، باز می گذارد. در این میان، گروه های تروریستی منطقه ای مانند جیش العدل، انصارالفرقان و جنداالله پیش از این وفاداری شان را به داعش اعلام کرده بودند و گروه های پاکستانی نیز مانند لشــکر طیبه، جنگوی و سپاه صحابه اعلام وفاداری کرده اند. بنابرایــن در دو منطقــه، احتمــال فعال شــدن داعش وجود دارد، یکی در غرب و دیگری در شمال افغانستان که پیکارجویان تکفیری انگیزه کافی برای حمله دارند. عملیاتــی نیز کــه در منطقه «ســرپل» و در روســتای «میــرزا اولنگ» در شــمال افغانستان انجام شــد- به گفته مقام های افغانســتان- با همکاری طالبان بوده است زیرا این منطقه، افغانستان را به کشورهای آســیای مرکزی متصل می کنــد و برای تروریست ها اهمیت راهبردی دارد. اکنون اما ایران برای جلوگیری از همکاری داعش با طالبــان و تکرار چنین حوادث تلخ، باید چهار سیاست را در پیش بگیرد: یکم- تقویــت دولت مرکــزی در کابل و نیروهای وفــادار به دولت، باید سیاســت اصولی ایران باشــد زیرا اکنون ۴۰ درصد خاک افغانســتان در دست طالبان است و با تقویت دولت مرکزی کابل، جلوی تجزیه افغانستان گرفته می شود. دوم- ایران در سازماندهی نیروهای مردمی، تجربه و پیشــینه ارزشــمندی در عراق و ســوریه دارد و می تواند با دولت افغانستان نیــز درباره ســازماندهی نیروهای مردمی در این کشــور همکاری کند. واقعیت این است که نیروهای محلی از ترس به داعش و طالبــان کمک می کننــد، در حالی که اگر سازماندهی شــوند می توانند- در کنار نیروهای دولتی- با تروریست های تکفیری بجنگند. سوم- هدف داعش، فرقه ای کردن جنگ در افغانستان است و می خواهد در قالب شیعه و ســنی، هزاره و تاجیک، ازبک و ترکمن، قدرت دولت مرکزی افغانســتان را کاهش بدهد و درگیری هــا قومی و مذهبی پدید بیاورد. ایران امــا باید نیروهای مردمی را- فارغ از قومیــت و مذهب- با کمک دولت مرکزی در کابل، سازماندهی کند. چهــارم- ایران با کشــورهای همســایه افغانستان در راســتای مبارزه با تروریسم همــکاری کند و برای کنتــرل و محدود کردن جریان هــای افراطی- در چارچوب اراده مشترک جمعی و منطقه ای- بکوشد

منبع: روزنامه قدس