سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۸

طبیب دوره گرد

احسان صالحی طالقانی

دیدار رهبر و طلاب

دیدار روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی با طلاب حــوزه علمیه تهــران در ادامــه و مکمل دیدار اردیبهشت ۹۵ با همین حوزه علمیه بود. در آن دیدار، رهبر انقلاب، سفارش مؤکدی کردند که طلبه در کنار وظیفه هدایت فکری و سیاســی، وظیفه غمخواری مردم و خدمت رسانی اجتماعی را برعهده دارد.

قدس آنلاین- دیدار روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی با طلاب حــوزه علمیه تهــران در ادامــه و مکمل دیدار اردیبهشت ۹۵ با همین حوزه علمیه بود. در آن دیدار، رهبر انقلاب، سفارش مؤکدی کردند که طلبه در کنار وظیفه هدایت فکری و سیاســی، وظیفه غمخواری مردم و خدمت رسانی اجتماعی را برعهده دارد. در دیدار دیروز نیز شــأن روحانی را شأن انبیا یعنی ساختن جامعه ایمانی و ایجاد «حیات طیبه» خواندند. نسبت میان «دعوت به خداوند و غمخواری برای دین مردم» با «حضور در میان خلق و گره گشایی از زندگی آنان» یک نسبت مستقیم و وثیق است؛ جامعه اسلامی که مرحله چهارم از مراحل پنج گانه تمدن سازی است (انقلاب اسلامی- نظام اسلامی- دولت اسلامی- جامعه اسلامی- تمدن اسلامی) شکل نمی گیرد و حیات طیبه و توحیدی همه اجــزای زندگی مردم را آکنده از ایمان نمی کند، مگر آنکه مردم با همه وجود پای کار ســاختن چنین جامعه ای بیایند. اما مردم زمانی دل به یک مســیر سرنوشت ساز می بندند که عناصر عقل و عاطفه در آن ها توأمان تهییج و تحریض شــود؛ دین مملو از مؤلفه های عقلی و عاطفی است، بلکه حتی در مواقف اول، جذب و اقناع عاطفی انجام می شــود و آنگاه که محبت و عاطفه، سپرهای جهل و موانع تعصب را فرو ریخت، آنگاه تازه عقل برای شنیدن استدلال، گوش شنوا باز می کند. برای جلب عواطف مردم و قرار دادن آن در مسیر الهی، چه عنصری بهتر و مؤثرتر از با مردم بودن و غمخواری و غمگساری از آنان؟ اگر امروز رهبر انقلاب اســلامی از وجود فاصله فراوان تا تشــکیل دولت اسلامی و ایجاد جامعه اسلامی سخن می گویند، چه قشر و گروهی ارجح و اولی از روحانیت برای پر کردن این فاصله است؟ پیشانی نهضت اســلامی، روحانیت و شخصیت بی نظیری همچون امام بزرگوار بود که در تکوین انقلاب و به تبع آن در نظام سازی بر خدا توکل و به مردم تکیه کرد و مردمی که او را غمخوار خود دیدند، آن گونه به صحنه آمدند و در ایجاد و حفظ انقلاب، جانبازی کردند. امروز و در تکمیل حلقات بعدی نظام اســلامی، گریــزی از همان تجربه موفق نیســت؛ و تکرار آن تجربــه نیز در گروی تقویت حضور اجتماعی روحانیت اســت؛ در مقابل جریان دین زدایی که به دنبال محدود کردن نقش و اثر دین در تمدن و اجتماع و سیاست و اقتصاد و... با برچسب انقضا و محدودیت است، مسوّمین و نشان داران دینی باید همچون صاحب این پرچم یعنی پیغمبر اکرم(ص) عمل کنند؛ به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی: «ما باید مثل پیامبر سراغ افراد برویم. درباره پیغمبر گفته شده است «طبیب دوّار بطبّه قد احکم مراهمه و احمی مواسمه»؛ پیغمبر مثل یک پزشکِ دوره گرد حرکت می کرد. پزشکان در مطب خود می نشینند تا مردم بــه آن ها مراجعه کننــد؛ اما پیغمبران نمی نشستند تا مردم به آن ها مراجعه کنند؛ آن ها به مردم مراجعه می کردند. در کیف دارویشان، هم وسیله مرهم گذاری داشتند ۲۳/۱۰/۸۳ «برای یک عالم و مبلغ دینی هیچ افتخاری بالاتر از آن نیست که در شباهت به پیغمبر اکرم(ص)، طبیبی دوره گرد در گره گشــایی از دین و دنیای مردم شــود و البته کنار نهادن این زیّ مقدس و بی تفاوتی نســبت به جامعــه و مردم، نه تنها هیچ افتخار و شــأنی ندارد، بلکه موجب شین و زشتی اســت. تشکیل جامعه اســلامی، مبارزه می خواهد و سربازان این مبارزه، مردمی هستند که اگــر پرچمداران دینی را از خــود و در کنار خــود ببینند، دریغی از جان و مــال خود در راه خدا ندارند؛ فداکاری های جوانان مؤمن و انقلابی همچون محســن حججی در دنیایی با سیطره مادیات، بشارت و نمونه هایی از غلیان خداباوری اســت؛ این نمونه ها و رویش ها به برکت انقلاب اســلامی و هدایت های امامین انقلاب روز به روز در حال تکثیر و موجب شگفتی دوستان و خشم و غیظ دشمنان است؛ در این میان، روحانیت و حوزه انقلابی باید با توســعه دایره مخاطبان و با هدف ایجاد جامعه اســلامی، رسالت خود را در دنبال گیری از شغل انبیا جدی تر دنبال و به آن عمل کند؛ الگوی عمل همــان الگوی آزموده و موفق تاریخی است؛ الگوی «طبیب دوّار»، الگوی غمخواری و غمگساری از مردم.  

منبع: روزنامه قدس