یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۰

یادداشت/

بورس به سرمایه گذاری بلندمدت نیاز دارد

علیرضا باغانی

بــا آنکه این روزها حال بورس خوب اســت و روزانــه چندین هزار میلیارد در بــورس معامله میشــود، اما مســئله موجود در بورس کشــور افزایش نوسان گیرهاســت که مانع ســرمایه گذاری بلندمدت و فواید ناشــی از آن شده اند.

علیرضا باغانی کارشناس بازار سرمایه/

بــا آنکه این روزها حال بورس خوب اســت و روزانــه چندین هزار میلیارد در بــورس معامله میشــود، اما مســئله موجود در بورس کشــور افزایش نوسان گیرهاســت که مانع ســرمایه گذاری بلندمدت و فواید ناشــی از آن شده اند.

هر چند حضور نوسانگیرها در همه بازارها طبیعی است یا به نوعی ذات بازار اســت و نمیتوان آن را رد کرد، اما مســئله، عدم سرمایه گذاری بلندمــدت در بورس اســت. خرید و فروش های کوتاه مدتی که ســودهای مقطعی را دنبال می کنند آفت بزرگی اســت که بورس و ســرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار داده، در حالی که فلســفه بورس در تمام دنیا این اســت که عامل تأمین مالی تولید کشــور باشد.

متأســفانه در کشور ما به دلیل نبود اطمینان از سرمایهگ ذاری و اینکه افق اقتصاد روشن نیست، بورس نیز متأثر از مســائل سیاسی با نوســان گیرهایی مواجه شده که حضور آنها منجر به بی ثباتی سرمایه گذاری در بورس شده است.

شــواهد حاکی از آن است که متأسفانه 90 درصد سرمایه گذاریها در بورس فقط برای سودآوری کوتاه مدت است و از سرمایه گذاری های بلند مدت سه یا پنج ساله خبری نیست. فرهن گسازی برای سرمایه گذاری طولانی مدت و توجه دادن ســرمایه گذاران به تأثیرات مهم آن در اقتصاد کشــور بســیار ضروری اســت.

از جمعیت 400 میلیونی آمریکا 92 درصد مردم ســهامدار هستند، اما بخش بزرگی از مردم ما به خاطر ناآگاهی و نبود فرهنگسازی، با بورس و تأثیر آن بر رونق تولید و شــکوفایی اقتصاد آشنا نیستند و پس انداز در بانک را به عنوان یک قلک مطمئن آموخته اند! در حالی که نمیدانیم با سرمایه گذاری در بورس چقدر منافع کشور را تأمین کرده ایم.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.