سه‌شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۱

یادداشت/

کربلای امروز، فلسطین است

سید عبداالله حسینی فعال فرهنگی بین الملل

سید عبدالله حسینی

نویسنده این یادداشــت حداقل یک ربع قــرن در عرصــه فهم دیــن و تبلیغ آن در خارج و داخل کشــور قلم و قدم زده اســت.

قدس آنلاین:پس از این همه مدت به نظر من مهم ترین آیه در قرآن کریم این آیه است: یــوم ندعوا کل انــاس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینــه فاولئک یقرئون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. - اســراء آیه 71) -روزی که تمام انســان ها را فرابخوانیم که پشت سر امامشــان صف بکشند. آن روز پرونده کســانی را می خوانند که نامه اعمالشان در دست راستشــان قرار داده شده است و برآن ها ظلم نخواهد شد.)

ایــن آیه با صراحت کامــل بیان می کند که نخســتین پرســش در قیامت از نماز نیســت، بلکه از امامــت و رهبری و خط فکری است . بایــد هم همین طور باشــد؛ زیرا قدرت و رهبری هر جامعه ای مهم ترین مســئله آن جامعــه از آغاز خلقت بــوده، اکنون هم هست تا پایان جهان هم باقی خواهد ماند.

 مــا از آغاز خلقت تاکنون دو راه بیشــتر نداشته ایم؛ حق و باطل. براساس این طرز تفکــر تمام انســان ها و مکاتب مذهبی و قطب های فکری و نحله های اعتقادی در تمام عصرها ونسل ها به دو دسته تقسیم می شــوند یا حق اند یا باطل.

 حد وســط نداریم. نســبتاً حق و نسبتاً باطل نداریم. بی طرف نداریم. تمام بی طرف ها در جبهه باطل هستند. این حــرف در حقیقت مضمــون جمله امام حســین (ع) است در روز عاشورا که فرمودند: در مبارزه با ظلم یا شــما از ما طرفــداری و حمایت می کنید که در این صــورت در جبهه حق قرار دارید و طوبی لکــم.

واگر با مانیســتید با دشــمنان ما هســتید حتی اگر در میدان جنگ آنان علیه ما حضور نداشته باشید . از آغازخلقــت تاکنون و تا پایان جهان دو خط موازی کشیده شده اند که هیچ وقت نمی توانند با هم به تفاهم برسند.

 سازش این دو مانند ســازش آب و آتش ناشدنی است. همین حالا هر کدام از ما در یکی از این دو جبهه قرار داریم. راه سومی نیست.  مبارزه حق علیه باطل درســت مثل یک بازی فوتبال است. منتها این بازی از روز اول خلقت شــروع شده و تا پایان خلقت ادامه دارد.

نخســتین گل را تیم باطل با کشــتن هابیل زد و آخریــن گل را هم ان شــاءاالله حضرت حجت (عــج) با فتح بیت المقــدس، وارد دروازه باطل خواهند کرد. در طول تاریخ بازیگران هردو طرف عوض شــده اند، اما تیم همان تیم است.

 حتی گاهی بعضــی از بازیگرانی که عضو تیــم حق بودند، رفتند در تیم باطل توپ زدند، اما تیم عوض نشده است. معیارهــای جبهه حق هم فقــط نماز و روزه و گریــه و عزاداری نیســت. ممکن اســت شــما نماز هم بخوانید مثل عمر ســعد، حافظ کل قرآن هم باشــید مثل شمر و بیشــترین قرآن را هم چاپ کنید مثل ملک عبداالله، بزرگ ترین مســجد را هم بســازید مثل امیر قطر؛ ولی در جبهه باطل باشــید.

«راه وسط» که در حدیث آمده اســت (خیر الامور اوسطها) هم در اختلافات درونی جبهــه حق معنی پیدا می کند. آنجا که گاهی حتی خود اختلاف امت رحمت محســوب می شــود. نسبی بودن خوب و بد هم تنها در درون جبهه حق قابل پیاده شدن است.

 امروز نیز این دو خط همچنان امتداد دارد و آمریکا تجسم آشکار یزید، رژیم صهیونیستی مجسمه آرمدار ابن سعد و نتانیاهو هم همان شمر است، البته اتو کشیده و کراواتی. در منابــع روایــی مربوط بــه آخرالزمان بــه صورت واضحی از امــام مهدی (عج) بــه عنوان فاتح بیت المقدس با شــعار یا لثارات الحســین (ع) نام برده شده است.

 نگاهــی اجمالی به ایــن روایات نیز مؤید مطلب فوق اســت که آن حضرت انتقام امام حسین (ع) را از کسانی می گیرد که اگر در کربلا بودند در اردوی یزید شمشیر می زدند. شک نداشته باشیم که اگر واقعه جانسوز اما بســیار زیبای عاشورا به تعبیر حضرت زینب (س) امروز اتفــاق می افتاد، رژیم منحــوس صهیونیســتی در مقابــل آن حضرت در اردوی یزید خیمه های حسین را بمباران می کرد.

آن گونه که اگر امروز خــدای نکــرده جنگی میان عربســتان ســعودی و ایران اسلامی در بگیرد بدون هیچ شبهه ای اسرائیل به یاری عربستان خواهد شتافت. بنابراین نخســتین پرســش در قیامت از کسانی که در عصر حاضر زندگی می کنند این خواهد بود که در زمان تقابل آشــکار حق و باطل در فلسطین اشغالی و مواجهه بین المللی اســلام و کفــر در کدام اردو شمشیر می زدید و پشــت سر کدام امام حرکت می کردید؟

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.