سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶

یادداشت/

ارائه زمین دولتی موجب تنظیم بازار مسکن می‌شود

 ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن

ایرج رهبر

 هر زمــان که دولت با همــکاری بخش خصوصی از برنامه تولید مسکن رونمایی کرده، تأثیرات آنی و روانی آن در کاهش قیمت زمین و مسکن مشهود بوده است.

قدس آنلاین: هر زمــان که دولت با همــکاری بخش خصوصی از برنامه تولید مسکن رونمایی کرده، تأثیرات آنی و روانی آن در کاهش قیمت زمین و مسکن مشهود بوده است.

 با توجه به آنکــه امکان معامله و فروش زمین به خودی خود نیســت و زمین در صورتی فروش می‌رود که تبدیل به واحد مســکونی حتی یک طبقه یا زیرزمینی شود، کاهش قیمت زمین به تبع کاهش قیمت مسکن قابل پیش بینی است.

 اعلام ســاخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به عنوان نخستین گام در تولید مسکن اثر روانی قابل اعتنایی را بر بازار مسکن و زمین گذاشته است؛ بی‌شک دارندگان زمین و مســکن با توجه به روند کاهشی قیمت در اثر عرضــه، به فروش زمین و مسکن‌های سرمایه‌ای مبادرت می‌ورزند؛ چرا کــه حفظ بیشــتر آن و گذر زمان منجر به کاهش ســرمایه آنها می‌شود؛ لذا «فروش» بهترین راه برای کاهش ضرر و زیان‌های احتمالی است.

 ســوداگران و دلالان اصلیترین عاملان ایجــاد قیمــت کاذب زمین و مســکن هســتند؛ با آنکه بازار مســکن کشــش افزایــش قیمت بیشــتری نداشــت، اما دســت‌های پشت پرده و ســوداگری‌ها منجر به افزایش قیمت زمین و مســکن شد؛ بنابراین اضافه قیمت بخش مسکن با ارائه زمین‌های دولتی به تولیدکنندگان و انبوه سازان مسکن شکسته می‌شود و به تبع آن قیمت مسکن و زمین کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

 ســاخت مسکن برای اقشــار متوسط به پاییــن و کاهش بهای مســکن ارتباط مســتقیمی بــا کاهش قیمــت زمین و افزایــش عرضــه زمیــن دارد؛ بنابراین اجرای طرح‌هایی شبیه طرح مسکن مهر به دســت دولت‌ها و ارائــه زمین دولتی بــا کمترین قیمت یا بــه صورت رایگان منجر بــه تجدیدنظر صاحبــان زمین و ملک می‌شود و عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متناسب می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.