دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵

ﮐﺸﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ

فرمانده انتظامی خراسان رضوی

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ﮔﻔﺖ: حدود ۸ تُن ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻗﺎﭼﺎق در بازرسی از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﮔﻨﺎﺑﺎد ﮐﺸﻒ شد.

به گزارش قدس آنلاین، ﺳﺮﺗﻴﭗ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺗﻘﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه انتظامی خراسان رضوی گفت: ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﭘﻠﻴﺲ آﮔاهی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ انتظامی ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺒﻮری درﻣﺤﻮرﻫﺎی گناباد ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه کامیون ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺸﮑﻮک شده و اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
او ادامه داد: ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺑﺎزرﺳﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﻪ از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ زاﻫﺪان در حرکت ﺑﻮد ۸ هزار و ۷۵۰ ﮐﯿﻠﻮ گرم ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه انتظامی خراسان رضوی گفت: ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اعلام نظر اولیه ارزش اﻳﻦ محموله را ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮآورد کرده اند.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.