چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳

یادداشت

زبون خصم نمی‌شویم

مهدی فضائلی

مهدی فضائلی

 رویکرد فرامرزی که بــه حضور منطقه‌ای ایران انجامیده اســت، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان حضرت امــام(ره) آغــاز شــد و حضــرت آیت‌الله خامنه‌ای نیــز از همان ابتــدا در این باره نقش بســیار مهمی را ایفا نمودند، از جمله اینکه حضرت امام ایشان را به عنوان رابط با حزب‌الله لبنان تعیین کردند.

قدس آنلاین: رویکرد فرامرزی که بــه حضور منطقه‌ای ایران انجامیده اســت، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان حضرت امــام(ره) آغــاز شــد و حضــرت آیت‌الله خامنه‌ای نیــز از همان ابتــدا در این باره نقش بســیار مهمی را ایفا نمودند، از جمله اینکه حضرت امام ایشان را به عنوان رابط با حزب‌الله لبنان تعیین کردند.

 نگاه راهبردی محدود نشــدن به مرزهای جغرافیایی که شــکوفایی و نتایج غیرقابل انکار آن به خصوص در دو دهه اخیر آشکار شده اســت را می‌توان بر اساس دو مبنای اعتقادی و منافع ملی تبیین کرد. هر چند جدا کردن ایــن دو نگاه از یکدیگر کار ساده ای نیســت و شاید چندان صحیح هم نباشــد، اما برای کســانی که دســتگاه محاسباتی‌شــان صرفاً منافع مشهود را درک می‌کند، این نگاه قابل دفاع و حتی لازم است.

 این یادداشت به برخی منافع ملموس و نتایج قابــل اندازه‌گیری حاصل از نــگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

 نخستین نتیجه رویکرد فرامرزی ایران حفظ تمامیت ارضی کشورهای عراق، لبنان و سوریه است. شاید سؤال شود تمامیت ارضی این کشورها به ایران چه ربطی دارد؟ تهدید تمامیت ارضی این کشورها یعنی تجزیه آنها و تجزیه کشورهای منطقه یعنی تشدید و اســتمرار بحران‌های منطقــه‌ای و افزایش بحران‌های منطقه‌ای یعنی عدم امنیت و عدم ثبات برای کل منطقه و همه اینها یعنی «نه»  به سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی و بلند مدت!

 به این خســارت بزرگ اقتصادی اضافه کنید ناآرامی‌هــا و درگیری‌های مســتمر مرزی را که حتی می‌تواند تا عمق خاک کشــورما نیز گسترش یابد. دومیــن اثر مهم و راهبردی این حضور، نقش پیشگیرانه ای است که ایفا کرده و می‌کند.

رژیــم متجــاوز و ددمنشــی مثــل رژیم صهیونیســتی بــا آرمــان توراتــی نیل تا فرات، اگر از ناحیــه قدرتی مانند حزب‌الله یا موشــک‌های ایران احساس خطر نکند، هر لحظه می‌توانــد خطرآفرین و تهدیدزا باشد.

همینطور نبود انصارالله یمن می‌تواند عــاوه بر گســتاخ کردن حــکام بی‌خرد ســعودی نگرانی آمریــکا از تهدید منافع حیاتی‌اش در عربســتان را برطرف کند و دولت‌مردان آمریکا را برای دســت‌اندازی به کشورمان ترغیب نماید.

 اگر ســرنگون کردن پهپاد متجــاوز آمریکا واکنشی از سوی این کشور نداشت، علاوه بر نگرانی از واکنش غیرقابل محاسبه ایران باید امکان تهدید منافع این کشور در کل منطقه از ســوی متحدان ایران را نیز در معادلات مد نظر قرار داد.

 سومین دستاورد یا به تعبیر زیبا و پرمغز رهبر حکیم انقلاب اســلامی خون آورد دیگر این راهبرد عبارت است از دفع خطر بزرگ داعش و تکفیری‌ها.

 هنوز خوف و وحشت ناشی از وحشی‌گری‌های داعش و دیگر گروه‌های تکفیری که کل منطقه را فرا گرفته بود فراموش نکرده‌ایم.

 هنوز اشــغال بخشهای زیــادی از خاک ســوریه و عــراق و نزدیک شــدن داعش به مرزهــای غربی ایران یادمان هســت و همچنان در اســناد قابل دسترســی است که هدف اصلــی و نهایی داعش و متحدان تکفیریاش ایران عزیز بود.

 البته حضور ایران در ســوریه و عراق برای ما بدون هزینه نبوده است، اما به راستی اگر نفوذ و حضور منطقه ای ایران نبود، خســارت‌های انســانی و اقتصادی ناشی از نبرد با داعش در مرزها و حتی داخل سرزمین ایران را میتوانیم تصور کنیم؟

 کافی است نگاهی بیندازیم به شهرهای ویران ســوریه و عراق و ده‌ها هزار شــهید سوری و عراقی! چهارمین نتیجــه راهبردی نــگاه فرامرزی نیروهای مســلح ما ارتقای سطح ایران از یک کشــور معمولی و با آسیب‌پذیری بالا به یک ابرقدرت منطقه ای اســت و ابر قدرت منطقه ژئوپلتیک و ژئو اســتراتژیک غرب آسیا یعنی یک قدرت جهانی!

 در یک کلام، راهبرد و دکترین دفاعی و حضور منطقه ای ایران نه تنها بــرکات زیادی برای کشــورهای عضو جبهه مقاومت داشته است، بلکه موجب صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود ایران نیز شده است.

 بنابرایــن عمق راهبردی ایــران عزیز و دامنه جبهه مقاومت باید مثل گذشته با درخواست دولت‌ها و ملت‌های دیگر تا آنجا گسترش یابد که دورترین دشمنان هم حضور اعضای جدید جبهه مقاومت را در کنار مرزهای خود حس کنند و فکر تهدید منافع ملی ملت ایران و دیگر ملت‌های مظلوم را از سر خود خارج نمایند.

 حســن ختام ایــن یادداشــت را بــه بیان امیرالمؤمنیــن (ع) در خطبه ۲۷ نهج البلاغه اختصاص می‌دهم: به خدا سوگند، به هیچ قومی در خانه‌هایشان تاخت نیاوردند، مگر آنکه زبون خصم گشتند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.