روند تغییر میزان دستمزد ۲۶ گروه شغلی مرتبط با طرح‌های عمرانی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ اعلام شد.

دست‌اندرکاران ساخت‌وساز چقدر تغییر دستمزد داشتند؟

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، بر اساس نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است، کمترین و بیشترین درصد تغییرات متوسط دستمزد نیروی انسانی شاغل در این بخش در سطح استان تهران در نیمه اول سال ۹۵ به تفکیک هر گروه شغلی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفت.

گروه رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل

این گروه شامل ۹ قلم از دستمزد انواع رانندگان کمک رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل است؛ مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک راننده ماشین‌آلات حمل و نقل با ۱۱.۳ درصد و بیشترین کاهش آن مربوط به راننده ماشین‌های سبک ـ سواری با نیم درصد است. همچنین بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به راننده جرثقیل‌های کفی با ۱۲.۱ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به راننده ماشین‌های سبک ـ سواری با ۰.۶ درصد است.

گروه رانندگان ماشین‌های سنگین

این گروه شامل ۱۱ قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین‌های سنگین است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به راننده درجه دو جرثقیل با ۱۸.۱ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به راننده ماشین‌های آسفالت پخش‌کنی ـ فینیشر با ۲.۹ درصد است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که تمام دستمزدهای این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به راننده درجه جرثقیل با ۱۹.۴ و کمترین افزایش مربوط به راننده ماشین‌های آسفالت پخش‌کنی ـ فینیشر با ۱.۴ درصد است.

گروه کارهای بنایی ابنیه‌ی ساختمان

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی شاغل در کارهای بنایی ابنیه‌ی ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کمک بنای سفت‌کار با ۱۷.۱ و کمترین افزایش مربوط به بنای نماچین درجه دو با ۹.۸ درصد تعلق دارد. همچنین، با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط ساعتی مربوط به بنای سفت‌کار درجه یک با ۲۵.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به بنای سفت‌کار درجه با ۱۵.۸ درصد است.

گروه قالب‌بند چوبی

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع قالب‌بند چوبی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به نجار قالب‌بند درجه یک با ۱۵.۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به نجار قالب‌بند درجه دو با ۸.۰ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مسابقه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سرنجار با ۱۹.۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به نجار قالب‌بند درجه دو با ۱۳.۴ درصد است.

گروه قالب‌بند فلزی

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع قالب‌های فلزی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به قالب‌ساز فلزی درجه یک با ۱۵.۰ درصد و کمترین افزایش به قالب‌بند فلزی درجه دو با ۱۲.۴ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به قالب‌ساز فلزی درجه دو با ۲۶.۸ درصد و کمترین افزایش، مربوط به قالب‌بند فلزی درجه دو با ۱۵.۴ درصد است.

گروه آرماتوربند

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سرآرماتوربند با ۱۴.۵ درصد و کمترین افزایش به آرماتوربند درجه دو با ۶.۷ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام افزایش دستمزد مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سرآرماتوربند با ۲۰.۵ درصد و کمترین افزایش مربوط به کمک آرماتوربند با ۸.۹ درصد است.

گروه‌ کارهای بتنی

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع بتن‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به استادکار کارهای بتنی با ۱۲.۰ درصد و کمترین افزایش به کمک‌ بنای بتن‌کار با ۷.۵ درصد تعلق دارد. همچنین با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ و دوره مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به استادکار کارهای بتنی با ۲۴.۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به کمک‌ بنای بتن‌کار با ۱۷.۵ درصد است.

گروه اسکلت‌ساز ساختمان

این گروه شامل ۶ قلم از دستمزد انواع اسکلت‌سازان ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبلی مانند سایر گروه‌ها نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به اسکلت‌ساز درجه دو با ۲۴.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کمک اسکلت‌ساز با ۶.۲ درصد تعلق دارد. همچنین با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به جوشکار اسکلت با ۲۲.۷ درصد و کمترین افزایش، مربوط به کمک‌ جوشکار اسکلت با ۱۱.۵ درصد است.

گروه آهنگر در و پنجره‌ساز ساختمان

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره‌ساز ساختمان است. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره قبل دارای افزایش می‌باشند که بیشترین افزایش مربوط به آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک با ۱۶.۴ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک با ۲۴.۸ درصد نسبت به قلم دیگر دارای افزایش بیشتری است.

گروه عایق‌کار و آسفالت‌کار ابنیه‌ی ساختمان

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع عایق‌کاران و آسفالت‌کاران ابنیه‌ی ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک با ۱۴.۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی «عایق‌کار و آسفالت کار درجه دو» با ۵.۶ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد افزایش دستمزدها دیده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک با ۲۹.۲ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه دو با ۱۲.۲ درصد است.

گروه سیمان‌کار

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع سیماران‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیمان‌کار درجه دو با ۱۶.۷ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به کمک‌ بندکش با ۸.۳ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیمان‌کار درجه دو با ۲۵.۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به بندکش با ۱۶.۷ درصد است.

گروه سنگ‌کار

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع سنگ‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نیز نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ‌کار درجه یک با ۱۵.۵ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ‌کار درجه دو با ۰.۷ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سنگ‌کار درجه یک با ۳۱.۸ درصد و کمترین متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سنگ‌کار درجه دو با ۱۲.۰ درصد است.

گروه کاشی‌کار

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع کاشی‌کاران است. متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره قبل دارای افزایش می‌باشند که بیشترین افزایش مربوط به کاشی‌کار درجه یک با ۱۷.۵ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که «کاشی‌کار درجه یک» با ۳۰.۸ درصد نسبت به قلم دیگر دارای افزایش بیشتری است.

گروه گچ کار

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع گچ کاران است. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه نسبت به دوره پیش دارای افزایش هستند که گچ کار درجه یک با ۱۷.۴ درصد از افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر برخوردار است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به گچ کار درجه یک با ۳۵.۹ درصد از افزایش بیشتری برخوردار است.

گروه بنا و سنگتراش ابنیه راه

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع بنا و سنگتراش ابنیه راه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ تراش درجه یک با ۱۷.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد به بندکش کارهای سنگی با ۶.۱ درصد تعلق دارد. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز نمایانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به بنای سنگ چین درجه یک با ۳۷.۱ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی بندکش کارهای سنگی با ۲۱.۶ درصد دارای کمترین افزایش است.

گروه آسفالت کار راه و محوطه

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع آسفالت راه و محوطه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مروبط به مباشر آسفالت با ۱۴.۹ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر آسفالت با ۵/. درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد رشد دستمزد ساعتی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به مباشر آسفالت با ۲۵ درصد و کمترین متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر آسفالت با ۸.۴ درصد است.

گروه لوله کش تاسیسات ابنیه

این گروه شامل ۱۴ قلم از دستمزد لوله کش های تاسیسات ابنیه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی  مربوط به لوله کش درجه یک لوله های مسی با ۱۷.۷ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به لوله کش درجه دو- دنده ای با ۵.۱ درصد است. با مقایسه حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه افزایش دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به جوشکار لوله های مسی با ۲۹.۸ درصد و کمترین افزایش مروبط به لوله کش درجه دو –دنده ای ۱۵.۳ درصد هستند.

گروه عایق کار تاسیساتی

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع عایق کاران تاسیساتی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی عایق کار درجه یک تاسیساتی با ۱۱.۸ درصد دارای افزایش بیشتری است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز بیاگر آن است که متوسط ستمزد ساعتی عایق کار درجه یک تاسیساتی با ۲۴.۸ درصد افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه کانال ساز

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع کانال سازان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی کار این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی کانال ساز درجه یک با ۱۰.۸ درصد دارای افزایش بیشتری است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشاب سال قبل نیز بیانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتی کانال ساز درجه یک با ۲۶.۷ درصد دارای افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه سیم کش ساختمان

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع سیم کش ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به استادکار سیم کش ساختمان با ۱۰.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیم کش درجه یک ساختمان با ۵.۴ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط  دستمزد ساعتی مربوط به استادکار سیم کش ساختمان با ۲۲.۴ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیم کش درجه دو ساختمان با ۱۷.۳ درصد است.

گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشانم ی دهد که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کارگر فنی سیستم های حفاظت کاتودیک با ۱۸.۳  درصد و بیشترین کاهش مربوط به کابل کش درجه یک فشار ضعیف با ۲.۱ درصد تعلق دارد. همچنین مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی را نشان می دهد که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به استادکار سیستم های حفاظت کاتودیک با ۲۸.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کابل کش درجه یک فشار ضعیف با ۶.۷ درصد است.

گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار قوی است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به استادکار کابل کش فشار قوی با ۱۱.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک کابل کش فشار قوی با ۳.۷  درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک کابل کش فشار قوی با ۲۱ درصد و کمترین افزایش متوسط ستمزد ساعتی مربوط به کابل کش درجه دو فشار قوی با ۱۰.۹ درصد است.

گروه کارگری

این گروه شامل ۲ قلم است. متسوط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر ساده با ۸.۶ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، کارگر ساده با ۱۶.۸ درصد دارای افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه شیشه بُر

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع شیشه بر است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامل اقلام آن دارای افزایش دستمزد هستند. در این میان، بیشترین افزایش متسوط دستمزد ساعتی به شیشه بر درجه یک با ۱۳ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی با کمک شیشه بر با ۱۱.۴ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به شیشه بر درجه یک با ۲۵.۹ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به شیشه بر درجه دو با ۱۵.۶ درصد است.

گروه نقاش ساختمان

این گروه شامل ۲ قلم است و مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد است. در این میان، بیشترین افزایش متسوط دستمزد ساعتی مربوط به نقاش درجه یک ساختمان با ۹.۳ درصد است. همچنین با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به نقاش درجه یک ساختمان با ۲۶.۵ درصد است.

آلومینیوم کار

این گروه شامل ۲ قلم است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد هستند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به آلومینیوم کار درجه دو با ۱۶.۶ درصد هستند. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش مربوط به آلومینیوم کار درجه یک با ۲۷.۶ درصد است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.