شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۲:۴۳

حماقت غرب موجب نزدیکی متحدان شرقی می‌شود؛

کوه تحریم موش زایید!

حسین محمدی اصل

تمایــل روسـیه و جمهوری اسلامی ایـران بـرای تعمیــق همــکاری‌هــای اقتصــادی به ویژه از سال ۲۰۱۴ نشــان‌دهنــده همبســتگی بیــن دو کشــوری است کــه تحــت تحریــم‌هــای ظالمانه آمریــکا و اروپــا قرار دارند.

پرچم روسیه و ایران

یه گزارش قدس آنلاین، تمایــل روسـیه و جمهوری اسلامی ایـران بـرای تعمیــق همــکاری‌هــای اقتصــادی به ویژه از سال ۲۰۱۴ نشــان‌دهنــده همبســتگی بیــن دو کشــوری است کــه تحــت تحریــم‌هــای ظالمانه آمریــکا و اروپــا قرار دارند.

مقامــات روس ضمن انتقاد از تحریم‌های چندباره علیه تهران و مسکو از آن به  عنــوان ابــزار فشــار سیاســی غرب یاد کرده و در شرایط کنونی که تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند ضمن احساس نزدیکی با ایران درصدد کسب تجربه‌های جمهوری اسلامی در خنثی‌سازی دسیسه دشمنان مشترک هستند.

عقب‌ماندگی تجاری در رابطه با روسیه

تهران و مسکو روابــط اقتصــادی خــود را بــا همــکاری بیشــتر در زمینــه‌هایــی ماننــد انــرژی، زیرســاخت راه‌آهــن و هوانــوردی متنــوع کــرده‌انــد. بــا ایــن حال، تهــران کســری داد و ستد تجــاری بــا مســکو دارد کــه تــلاش مــی کنــد بــا افزایــش صــادرات غیرنفتــی آن را کنتــرل  کنــد. تجــارت با روس‌ها در مقایســه بــا تجــارت بــا چیــن انــدک اســت. پکن همچنــان بزرگ‌تریــن شــریک تجــاری تهران اســت کــه هــم در واردات و هــم صــادرات دســت بــالا را دارد.

تجــارت دوجانبــه در سال ۱۳۹۹ بــر اســاس تقویــم ایــران - اســفند ۱۳۹۸ تــا اســفند ۱۳۹۹- بــه ارزش ۸/۳میلیــارد دلار بــوده کــه شــامل ۹/۱میلیــارد دلار صــادرات چیــن بــه ایــران ۲۵ درصــد کل واردات ایــران و ۸/۱میلیــارد دلار صــادرات ایــران بــه چیــن اســت. در همیــن دوره، روســیه بــا صــادرات ۴۲۱ میلیــون دلاری ۵/۵درصــد از واردات ایــران در جایــگاه پنجــم در میــان صادرکننــدگان برتــر بــه ایــران قرار دارد.

عدو شود سبب خیر ...

با این وجود این روزها و تحت تأثیر سیاست‌های خصمانه واشنگتن زمینه‌های همکاری میان تهران و مسکو بیشتر فراهم شده است. در هوانــوردی غیرنظامــی، با وجود شکســت‌های گذشــته ماننــد ســقوط پی در پی هواپیمــای توپولــوف، تهــران مصمــم اســت خریــد ۴۰ فرونــد ســوخو ســوپرجت را بــا هزینــه کل ۲میلیــارد دلار تکمیــل کنــد. از سوی دیگر این روزها شرکت‌های محصولات غذایی ایرانی به دنبال گسترده‌تر کردن جای پای خود در همسایه شمالی هستند. همچنین خبرگزاری روسی تاس گزارش داد بنا بر پیشنهاد شورای مراکز خرید روسیه، برندهای پوشاک تولید شده ایران ممکن است جایگزین برندهای غربی شوند که به دلیل تحریم و تحولات اوکراین، کشور روسیه را ترک کرده‌اند.

با این شرایط به نظر می‌رسد کوه تحریم‌های آمریکا موش زاییده! اکنون تحریم فصل اشتراک تهران و مسکو در توسعه مبادلات تجاری است. در این بین امضای قرارداد توسعه همکاری بلندمدت ۲۰ ساله میان دو کشور مطمئناً مانند چراغ راهی زمینه افزایش مبادلات اقتصادی را به همراه خواهد داشت. ظرفیت همکاری‌ها بسیار بیش از وضع موجود است، پس مقامات دو طرف باید با درک اشتراکات، ریل‌گذاری مد نظر را انجام داده و اتحاد راهبردی ایجاد شده را تقویت کنند.

انتهای پیام/

نظر شما