محمد دهقان می‌گوید در تصویب لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که این روزها دستمایه نقد و نظرات مختلف بوده، نگاه دولت آن است که مسئله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی بـرای انسجام ملی باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با قدس: دست مجلس در لایحه عفاف و حجاب باز است

قدس آنلاین: لایحه حمایت از عفاف و حجاب که با درخواست قید دو فوریت از سـوی دولــت بـه مجلس ارسال‌شده، با انتقادهای زیادی مواجه شده است. این موضوع سبب شد گروه سیاسی روزنامه قـدس ایـن نقدها را بـا دکـتـر محمد دهقان مـعـاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح کند.  پاسخ‌های وی را در ادامــه به ایـن پرسش‌ها بخوانید

به نظر شما لایحه پیشنهادی قوه قضائیه چقدر می‌تواند نظرات و دیدگاه‌های مختلف را در مورد این موضوع تأمین کند؟

موضوع عفاف و حجاب همان‌طور که اشاره کردید دارای ابعاد مختلفی اسـت. به‌ویژه پـس از حـــوادث اخیر کـه ناشی از اقـدامـات سازمان‌یافته بیگانگان بود، پرداختن به مسئله حجاب نیازمند یک نگاه جامع‌نگر است. در این خصوص قوه قضائیه، ملیحه‌ای را آماده کرد که به‌عنوان لایحه قضایی به دولت آمد و دولــت هم سعی کـرد از تغییرات بنیادین که شاکله لایحه قـوه قضائیه را بر هم بزند، بپرهیزد.  

ممکن بود دولت دربـاره بخش‌هایی طبیعتاً از لایحه، نظر دیگری داشته باشد، اما چون لایحه قضایی بود ما سعی کردیم که حداقل تغییرات را در آن ایجاد کنیم. البته ما نظر دولـــت را هـم تـدویـن و در قـالـب یـک لایحه دولت به همراه لایحه پیشنهادی به نام خود قوه قضائیه به مجلس ارائه کردیم تا در زمان بررسی موردتوجه نمایندگان و کمیسیون تخصصی قرار گیرد. بنابراین هم لایحه قضایی و هـم لایحه دولـــت، در اخـتـیـار نمایندگان محترم مجلس شـورای اسلامی اسـت. نگاه دولت آن است که مسئله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی بـرای انسجام ملی باشد.

تأکید همه کارشناسان و دست‌اندرکاران این بود که برخورد با موضوع حجاب و عفاف باید فرهنگی باشد. امـا گـام اول در ایـن زمینه از سوی قوه قضائیه برداشته‌شده که رویکرد جرم‌انگارانه و قضایی به مسئله دارد. برخی منتقدان میگویند لایحه ارائه‌شده کافی نیست و حتی موارد جرم‌انگاری شده خود ممکن است موجب جری شدن عوامل اشاعه بی‌حجابی و قانون‌شکنی بشود.

ببینید، افرادی هستند که مروج جرم) کشف حــجــاب(هـسـتـنـد. ایـــن رفــتــار، جـــرم اسـت و در حـال حاضر هم در ملیحه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده است این موضوع وجود دارد تا با این قانون‌شکنی‌ها برخورد شود. ضمن اینکه این جرم برای کسانی که مروج بی‌حجابی هستند از قبل بـوده و امر جدیدی نیست و در لایحه‌های پیشنهادی نیز این مجازات تضعیف نشده است. برای مثال چهره‌هایی که مشهور و موردتوجه جامعه هستند یا کسانی که عامدانه و آگاهانه دسـت به این ً با بـرخـورد قانونی مواجه کـار می‌زنند حتماً خواهند شد. یک گروه هم هرچند معدود، افرادی هستند کـه در ارتــبــاط بـا بیگانگان و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده و برای دشمنان در عمل مزدوری می‌کنند. این افراد در جریان حوادث و اغتشاشات اخیر نیز برای موضوع بی‌حجابی و اقدامات ضد امنیتی در داخل کشور یارگیری کرده و می‌کنند. اقدام این گروه نیز جرم بوده و در لایحه جدید بـا نگاه دقیق‌تر و کارشناسانه‌تری "جـرم" تعریف و ابعاد آن معین‌شده و مجازات متناسب در نظر گرفته‌شده است و به‌هیچ‌وجه نسبت بـه ایــن گـــروه نـه در لایحه قوه قضائیه و نه در لایحه اصلاحی و پیشنهادی دولت عقب‌نشینی صورت نگرفته است. این‌یک وجه از مواجهه با موضوع بی‌حجابی یا عملیات ضد امنیتی کشف حجاب با هدایت و طراحی دشمنان خارجی است. امــا یـک نــوع دیـگـر مواجهه بـا بی‌حجابی، مواجهه با غفلت‌هاست. برای مثال، خانمی به هر دلیلی غفلت می‌کند یا تحت تأثیر برخی تبلیغات و عملیات رسانه‌ای و فریب ضدانقلاب و دشمنان نظام قـرار می‌گیرد، درحالی‌که عـنـادی بـا جمهوری اسـامـی و ارزش‌های دینی نـدارنـد. ایـن افــراد بخشی از جامعه مـا هستند کـه بـه هـر دلیلی نظر متفاوتی دارنــد و برخی مـقـررات و قوانین ً یا کشور را رعایت نمی‌کنند. این‌ها عمدتاً دچـار غفلت شده‌اند یا فریب‌خورده‌اند و آگاهی کافی ندارند و ممکن است با هدایت و آگاهی‌بخشی و گاه حتی یک تذکر، رفتارشان اصلاح شـود. البته اینکه گفته‌شده به این افراد در چند مرحله تذکر داده می‌شود هم درست نیست. ما چنین موضوعی در لایحه قـوه قضائیه و دولـت نداریم و اینکه برخی مـی‌گـویـنـد لایحه از قـــدرت لازم بــرخــوردار نیست و دست ضابطان را می‌بندد، حرف دقیقی نیست. در این موارد، تذکر داده می‌شود، اگر فرد قبول کـرد و تغییر رفتار داد، مسئله تمام است. اما اگر به تذکر توجه نکرد آن موقع جریمه می‌شود و در مواقعی که بازهم به رویه خود ادامـه داد و بر آن اصـرار کـرد، رفتار فـرد، جرم تلقی می‌شود. بـنـابـرایـن بـه نظر من سیاق درسـتـی به‌ویژه در اصلاحاتی کـه در قالب لایحه دولـت آمـده، پیش‌بینی و سعی شده است دقت شود که به موضوع حجاب و افراد متخلف و مجرم در ایـن زمینه با یک نگاه و روش برخورد نشود.

پس کار فرهنگی در این زمینه چه می‌شود؟

 ایـــرادی کـه شما مطرح می‌کنید قابل‌توجه اســت و چــون لایحه قـضـایـی بــوده، ً قوه قضائیه خیلی از منظر فرهنگی طبعاً بـه مـوضـوع ورود نـکـرده اسـت. همان‌گونه کـه بـیـان شـد دولــت هـم نخواست ترکیب لایحه قوه قضائیه به هم بخورد و تغییرات ماهوی در آن ایجاد نکردیم. اما نمایندگان مـحـتـرم مـجـلـس شـــــورای اســامــی دارای اختیار هستند و می‌توانند این موضوعات را تعیین تکلیف کـنـنـد. در حــال حـاضـر، شورای انقلاب فرهنگی هم متنی را درزمینهٔ حجاب آماده کرده که رویکرد و نگاه فرهنگی دارد. نسخه‌ای هـم بـه مـعـاونـت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال‌شده است که بررسی آن در برنامه کاری معاونت قرار دارد. بنابراین ایـن موضوعات تخصصی نباید به مسئله اختلاف‌برانگیز تبدیل شود. دختران و بانوان این سرزمین چه آن‌هایی که حجاب کامل را رعایت می‌کنند و چه آن‌هایی که دچار غفلت شده‌اند، همه، اعـضـای ایـن جامعه و زنــان ایــران اسلامی هستند. مسئله ما با مروجان بی‌حجابی، قانون‌شکنان و کسانی اســت کـه بـا بیگانگان در ارتـبـاط هستند و سازمان‌یافته کار می‌کنند. بخشی از احکام و جرم‌انگاری‌ها در لایحه جدید مربوط به این افـراد اسـت. این در حالی است که در لایحه قوه قضائیه و دولت تالش شده است افرادی که دچار غفلت و لغزشی شده‌اند و می‌توانند اصلاح شوند باظرافت مدیریت شوند و ما هم همان رویکرد را تقویت کرده‌ایم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.