سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۶

استخراج ۶ هزار حکم عملیاتی از سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب

انتشار «هندسه سیاست‌های کلی نظام»

نظام

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام از انتشار جلد نخست از مجموعه «هندسه سیاست‌های کلی نظام» با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محورهای مشخص و بندهای متمایز خبر داد.

دکتر سیدیاسر جبرائیلی گفت: اهمیــت سیاســت‌های کلــی نظام بــه انــدازه‌ای اســت کــه رهبــر معظم انقــلاب اســلامی، این امــر را مهم‌تریــن وظیفــه رهبــری در قانــون اساســی می‌داننــد: «مهم‌تریــن وظیفــه رهبــری در قانــون اساســی تنظیــم سیاســت‌های کلــی اســت... بعــد کــه ایــن سیاســت‌ها ابــلاغ شــد، آن وقــت مجلــس موظــف اســت طبــق ایــن سیاســت‌ها قانــون بگذارند و دولــت هــم موظــف اســت سیاســت‌های اجرایــی خــودش را تنظیــم و طبــق آن‌هــا عمــل کنــد». از سوی دیگر مرور متن سیاست‌های کلی موجود حکایت از آن دارد که سیاســت‌های کلــی بــه ســبب ماهیــت خــود بعضــاً در یــک بنــد، چندیــن تکلیــف مجــزا بــرای تحقــق اهــداف سیاســتی تعییــن کرده‌انــد. به همین جهت لازم بــود محتــوای سیاســت‌ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــز تبدیــل شــوند تــا مجریــان مختلــف در دســتگاه‌ها بــا تکالیــف سیاســتی دقیــقِ مربــوط بــه خــود آشــنا شــوند و اقدامــات و برنامه‌هایشــان را در جهــت تحقــق آن‌ها طراحــی کننــد.

وی افزود: جلــد اول از مجموعــه هندســه سیاســت‌های نظــام، بــه تحلیــل و احصــای احــکام سیاســت‌های کلــی پرداختــه اســت. ایــن ســند را می‌تــوان گامــی مبنایــی بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی دانســت کــه باید بــرای اجرایی شــدن سیاســت‌های کلــی صــورت پذیــرد. یکــی از اقدامــات مهــم در ایــن‌باره، تحلیــل محتــوای ایــن سیاســت‌های کلــی ابلاغی بــه شــکلی اســت کــه بتــوان بــا محوربنــدی محتــوای آن‌هــا، ســوق دادن محتــوا بــه ســمت اجــرا را تســهیل کرد. در این کتاب، سیاســت‌ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــزی تبدیــل شـده‌اند تا مجریــان مختلــف بــه‌خوبــی بتواننــد اقدامــات راهبــردی لازم برای اجرایی کردن آن‌هــا را تعریــف و پیگیــری کننــد. این ســند گام اول بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی اســت کــه بــرای اجرایی‌شــدن سیاســت‌های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. تــلاش شــده اســت تــا در عیــن التــزام کامل بــه متــن سیاســت‌های کلــی، بــا ایجــاد شکســت محتوایــی در متــن، این سیاســت‌ها بــه احکامــی تبدیــل شــوند کــه به صــورت مشــخص اقــدام راهبــردی متقنــی را از مجریــان اراده کند.

جبرائیلی ادامه داد: در ایــن ســند، احصــای احــکام در ۳۶ ســند سیاســتی کــه تــا کنــون از ســوی رهبر معظم انقلاب ابــلاغ شــده و نیــز سیاســت‌های کلــی برنامــه ششــم توســعه، انجــام و گــزارش شــده اســت. در مجمــوع، ۵۲۲ بند و ۶ هزارو ۳۴۰ حکــم از این ۳۷ سند سیاستی استخراج شده است.

به گفته رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، بــرای تهیــه ایــن ســند، تمامــی اســناد سیاســت‌های کلــی ابلاغ شــده و نافــذ کــه در حــال حاضــر مبنــای عمــل دســتگاه‌های اجرایــی هســتند، تحلیــل محتــوا و بــراســاس تحلیــل گزاره‌هــای فارســی، احــکام معنــادار قابــل اســتخراج از آن‌هــا مشــخص و در ذیــل هــر یــک از بندهــا جانمایــی شــده است.

وی گام بعدی این مرکز را تدوین نگاشت نهادی احکام سیاستی عنوان کرد و افزود: گام بعدی ما، تدوین نگاشت نهادی سیاست‌های کلی بر مبنای این احکام است که در آن دستگاه‌های اجرایی مسئول هر یک از احکام مشخص می‌شوند و وفق آن، پیگیری لازم برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی صورت خواهد پذیرفت. ان‌شاءالله به‌زودی بسته سیاستی هر دستگاه برای مدیران مربوط ارسال می‌شود و مبنای تدوین گزارش‌های دوره‌ای ما از عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.