سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶

تضادهای رفتاری مسئولان سبب کاهش اعتماد مردم می شود

رضا شیران خراسانی

رضا شیران خراسانی - کراپ‌شده

۳ روز از انتخاب دکتــر روحانی به عنوان رئیس دولــت دوازدهم می گــذرد، اما انگار شــخص رئیس جمهور و اعضای کابینه به دلیل سفرهای اســتانی پی در پی و افتتاح پروژه های دولتی و بعضاً نیمه تمام در چند روز منتهی به انتخابات۲۹ اردیبهشــت، آن چنان خسته شده اند که سفرهای استانی را به فراموشی سپرده اند و افتتاح پروژه ها را به مناسبت های دیگری موکول کرده اند!

قدس آنلاین - ۳ روز از انتخاب دکتــر روحانی به عنوان رئیس دولــت دوازدهم می گــذرد، اما انگار شــخص رئیس جمهور و اعضای کابینه به دلیل سفرهای اســتانی پی در پی و افتتاح پروژه های دولتی و بعضاً نیمه تمام در چند روز منتهی به انتخابات ۲۹ اردیبهشــت، آن چنان خسته شده اند که سفرهای استانی را به فراموشی سپرده اند و افتتاح پروژه ها را به مناسبت های دیگری موکول کرده اند! سفرهای استانی اگرچه از باب نزدیک شدن و ارتبــاط رودروی مردم با رئیس جمهور به عنوان دومین مقام سیاسی کشور و آشنایی نزدیــک با مشــکلات هر اســتان رویه ای پسندیده است، اما اینکه بوی انتخاباتی بگیرد به نوعی عوام فریبی مردم محسوب می شود. سفرهای انتخاباتی روحانی و افتتاح پروژه های نیمه تمام در زمــان انتخابات به طور چنان چشمگیری افزایش یافته بود که به صراحت هدف این سفرها را مشخص می کرد. اگرچه نگاهی به سفرهای اســتانی رئیس جمهور نشان می دهد که سفرهای استانی وی تنها به مراکز استان ها محدود شده و مناطق محروم حتــی از حضور تبلیغاتی روحانی و وزرایش محروم بوده اند. ســفرهای استانی پی درپی و قیچیِ روبان پروژه های بــه اصطلاح و بعضــاً به اتمام رســیده از ســوی رئیس جمهور در زمان انتخابــات آن چنان رونقــی گرفته بود که همگان تصــور می کردند در دهه فجر قرار دارند و بســیار علاقه داشتند که هر سال انتخابات ریاســت جمهوری برگزار شود؛ به هــر حال، ایــن نــوع حرکت هایی که مناسبتی انجام می شود آن هم در آستانه انتخابات عموماً یک نوع بی اعتمادی را در مردم به وجود می آورد. از ســوی دیگر، در طــول ۵۳ روز که از انتخابــات می گذرد، بیشــتر ســخنرانی های رئیس جمهور با طعم سیاســت و انتقاد همراه بود و کمتر در راستای خدمت رسانی به مردم صورت می گرفت و رســیدگی به مطالبات مردمی در آن خالی بود و رئیس جمهور بجز چند مورد، سفر استانی دیگری در این چند روز نداشــت و پروژه ای را نیز افتتاح نکرد که بدون تردید این تضادهــا اعتماد مردم را نسبت به مسئولان کاهش می دهد. این در حالی است که رئیس جمهور از برخی نهادها درخواســت کرد که پس از انتخابات همانند دوره تبلیغات انتخاباتی با مردم رفتار کنند، جامعه نیز انتظــار دارد که از فردای انتخابــات رئیس جمهــور و اعضای دولت حداقل همانند دوره تبلیغات انتخاباتی و نه چهار سال گذشته رفتار کنند که متأسفانه این گونه نیست.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.