دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۴:۵۵

آینده تیم ملی روی هواست

فدراسیون، عرصه تسویه حسابهای شخصی!

سینا حسینی

کشمکش و تنش میان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر سر قدرت تا حدی افزایش یافته که هر بینده ای از بیرون مـیتـوانـد تشخیص دهــد هیچ یـک از مـدیـران فدراسیون فوتبال با هم هماهنگ نیستند بلکه به دنبال موقعیتی هستند تا دیگری را به واسطه عملکردش زیر سؤال ببرند تا خود را موجه جلوه دهند.

تیم ملی

رفتار مجمع الجزایری در فدراسیون فوتبال نگرانی بسیار زیادی را برای کارشناسان و صاحبنظران به وجود آورده، چرا که این شرایط ضربه مهلکی به فوتبال ملی ایران وارد خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست فدراسیون قصد حمایت از اسکوچیچ را دارد یا خیر، با این حال در کنار این ً مشهود جـدال سرپرست و دبیرکل تنش کامال فدراسیون نیز جالب توجه است، در شرایطی که دبیرکل فدراسیون تنها بازمانده از دوره عزیزی خـادم از احتمال برگزاری دیدارهای تدارکاتی با آرژانتین و برزیل و کانادا سخن میگوید، سرپرست فدراسیون فوتبال در اوج ناباوری این خبر را رد میکند و توپ را به زمین کامرانی فر میاندازد و مدعی میشود از او سؤال کنید چون من بی خبرم! با یک حساب سرانگشتی سـاده و نتیجه گیری ً پیداست ارکـــان مدیریتی در دم دستی کـامـا فدراسیون فوتبال هیچ یک دیگری را قبول ندارند به همین دلیل هر کسی ساز خودش را میزند. در این میان بازداشت نایب رئیس دیگر فدراسیون فوتبال به جرم کـاهبـرداری بحرانهای حاکم در فوتبال را دو چندان کرد تا هیئت رئیسه فدراسیون ً بی اختیار شـود و نقش فوتبال به یکباره کامال مجمع فدراسیون فوتبال در این بین پر رنگ شود، هرچند که از مجمع فدراسیون فوتبال نیز آبی گرم نخواهد شد چـون وضعیت امـروز فوتبال ایـران ثمره تصمیم گیری مجمع فدراسیون فوتبال در اسفند ۱۳۹۹ بود!
اگـر وزارت ورزش و دولـت به داد فوتبال نرسند ایـن مدیریت فشل و آسیب پذیر قـادر نیست مشکالت موجود در این سیستم را حل و فصل کند و باید منتظر یک ناکامی بزرگ و ناباورانه در طول تاریخ فوتبال ایران باشیم! فدراسیونی که قرار است تا چند ماه دیگر تیم ملی ایران را برای حضور در جام جهانی قطر به دوحه اعزام کند هنوز قرارداد کادر فنی اش تنظیم نشده و به عبارتی دستیاران سرمربی نمیدانند آیا روی نیمکت هستند یا خیر؟ سرمربی تیم ملی هم بین هوا و زمین گرفتار شده، حسابهای فدراسیون فوتبال به واسطه عملکرد افتضاح مدیریت قبلی و عدم پرداخت مالیاتها مسدود شده است تا همه چیز دچار اختالل شود.

نظر شما