تعداد معاملات مسکن در تهران

  • تغییرات قیمت خانه در ۲۲ منطقه تهران

    تغییرات قیمت خانه در ۲۲ منطقه تهران

    با توجه به اینکه تازه‌ترین آمار حاکی از افزایش قیمت و تعداد معاملات مسکن در تهران طی اردیبهشت ماه سال جاری است، در این ماه قیمت خانه فقط در مناطق یک و ۲۲ با کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مواجه شده و باقی مناطق افزایش قیمت داشته‌اند.