مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان رضوی