دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶

گفتگو با سرپرست و طراح تذهیب های مرقع نوروز ۱۴۰۰

تلفیق دوباره ادبیات و هنر

مهدیه قمری: مؤسسه کتاب‌آرایی ایرانی هر سال مرقعاتی را به مناسبت نوروز و فرارسیدن بهار با همکاری جمعی از هنرمندان مطرح در حوزه خوشنویسی، نگارگری، گل و مرغ و تشعیر و تذهیب انجام می‌دهد و امسال نیز برای نوروز ۱۴۰۰ اقدام به طراحی مرقع دیگری کرده است که خودبه خود سبب تلفیق دوباره ادبیات و هنر شده است.

نگارگری

حسن محمدی که از سال ۱۳۸۲ در زمینه تذهیب فعالیت مستمر دارد، تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی خود را در رشته آموزش هنرهای تجسمی و در مقطع کارشناسی ارشد، صنایعدستی با گرایش خوشنویسی و کتابآرایی به اتمام رسانده و دانشآموخته انجمن خوشنویسان ایران در مقطع ممتاز است. با او در خصوص طراحی تذهیبهای مرقع نوروز ۱۴۰۰ گفتو گویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.

محمدی درباره جزئیات تذهیبهای مرقع نوروز ۱۴۰۰ بیان میکند: به دلیل محدودیتهای قالبی مانند مرقع متن باید کوتاه میبود، بنابراین متن این مرقع از پنج قسمت مجزا تشکیل شده است و این قسمتها با هم مرتبط هستند. متنها توسط اسطورهشناس برجسته جناب دکتر بهروز عوضپور به طور خلاصه و البته جامع نوشته شد.

وی ادامه میدهد: مرحله پس از نگارش متن، طراحی مرقع و انجام نگارههای مرتبط با متن بود. پنج نگاره با عناوین « جنگ مردوک و تیامات»،«میترا»، «جمشید»، « کیومرث» و « هوشنگ»، پس از جلسات متعدد و اتودهای مختلف توسط نگارگر توانا آقای امیر طوفانی به انجام رسید. همچنین طبق طراحی مرقع برای پنج صفحه که متن نوشته میشد هم باید مطابق با موضوع، حاشیههای تشعیری کشیده میشد که این حاشیهها باز هم توسط امیر طوفانی انجام شد.

به گفته سرپرست طراح تذهیبهای مرقع نوروز ۱۴۰۰، تذهیب آن هم که شامل جلد و آسترها و دو حاشیه برای متن بود توسط گروه لاجورد و به سرپرستی و طراحی محمدی انجام شد. همچنین جلد مرقع مرغش است و نقش هر یک از جلدها نیمشمسهای است که با تکنیک حل کاری اجرا شده و جلد اول ( رو) به رنگ زرد ( طلا) است و جلد آخر( پشت) به رنگ سرخ، علاوه بر این، دو صفحه آستر یا عطفین مرقع هم شامل صفحه عنوان و صفحه شناسنامه ( انجامه ) مرقع میشود که با شیوه دوره تیموری، تذهیب شده است.

محمدی اضافه میکند: این مرقع و تمام مرقعات مؤسسه تشکیل شده از هنرهای کتابآرایی مانند خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، تشعیر و گل و مرغ و در نهایت تجلید به شکل سنتی و اصیل آن است. در واقع کنارهم قرارگیری آگاهانه و متناسب با متن ادبی یا علمی هر یک از این هنرها، مجموعهای هنری و جذاب را رقم میزند که به نظر میرسد در شناخت و معرفی هر چه بیشتر این هنرها و ادبیات کمک خواهد کرد.  وی تصریح میکند: سعی بر آن است انواع شیوههایی که در ادوار باشکوه کتابآرایی ایران انجام شده مورد بررسی قرار گیرد و در این اثر هم آگاهانه استفاده شود. هدف ما تقلید صرف از هنر گذشته نیست بلکه الهام و استفاده آگاهانه از مکاتب فاخر گذشته است که این مسئله به نظر نتیجه مطلوبی خواهد داشت و راههای جدیدی را باز خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه متن این مرقع اسطورهای است که در شاهنامه هم بخشهایی از آن آمده، تصریح میکند: هنرمندان ما در طول تاریخ پر فرازونشیب کتابآرایی، همواره متون ادبی، دینی و علمی را مصور و تزئین میکردهاند و این به خاطر اهمیتی است که هم برای ادبیات و علم قائل بودهاند و هم عرصه خوبی برای ارائه هنر در قالب کتاب و مرقع بوده است. بنابراین همراهی و هماهنگی متن و تصویر و تزئین، مجموعهای را فراهم میآورد که در شناخت، معرفی و تأثیرگذاری هر کدام تأثیر بسزایی دارد و در واقع میتوان گفت با این ترکیب، بر جذابیت و تأثیرگذاری آنها افزوده میشود.

نظر شما