مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج

کل اخبار:1

  • مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ۱۴۰۰-۰۸-۳۰ ۱۴:۲۶

    توزیع نمک به جای کود در کرمان

    بازار رها شده به سودجویی منجر شد

    عدم نظارت بر واردات و تولید کودهای شیمیایی منجر به فروش نمک به جای کود سولفات آمونیوم به کشاورزان کرمانی شد.