چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۲

پیشنهادی به جای تصدیگری دولت

ورود استارتاپ ها به حوزه اجاره داری

مقداد همتی، کارشناس بازار مسکن

مقداد همتی

دولت در حال تدوین و ســاماندهی نظــام اجاره‌داری حرفه‌ای اســت تا به گمــان خویش تب و تــاب بازار اجاره را کاهش دهــد؛ در حالی که این طرح‌ها و ایده‌هــا در حوزه بازار اجاره‌داری حرفه‌ای به هیچ عنوان در دنیا موفق نبوده است، حتی آنهایی که دولت‌های محلی و شــهرداری‌های موفقی داشته‌اند، نتوانستند به نتیجه دلخواهی دســت بیابند، چرا که اصولاً جنس تصدی‌گری از طریق دولت‌ها یا دولت‌های محلی در این حوزه موفق نیست.

قدس آنلاین:  منظور از آنچه به آن بازار اجاره‌داری گفته میشود، ساماندهی روابط موجر و مستأجر و کنترل رابطه قیمتی بین اینهاست؛ اما در طرح مسکن اجاره‌ای فعلــی که دولت مدنظر دارد، با بازار اجاره‌داری به معنای واقعی خود مواجه نیستیم، بلکه با یک بازار تصدی‌گری اجاره‌داری روبه‌روییم که از الان محکوم به شکست است.

 معتقــدم بــه جای تصدیگــری در این حوزه، سیاســتگذار مســکن باید سیســتم‌های اســتارتاپی جدید را راه بیندازد، شــبیه آنچه در آژانس‌های مجازی اتفاق افتاد. پس نخستین راهکارهای ساماندهی بازار اجاره و مسکن، راه‌اندازی اســتارتاپ اجاره‌داری حرفه‌ای اســت.

تقریباً هیچ جای دنیا این حجم از مشــاور املاک ندارید که بیشــتر از ســوپرمارکتها همچون قارچ از زمیــن درآمده باشــند و یکــی از عوامل اصلی گرانی زمین و مســکن و اجاره باشــند. بیش از ۱۲۰ هزار مشــاور املاک در کشــور وجود دارد.

 اگر سیاســتگذار مدل استارتاپی آژانس تلفنی را اجرا کند و شرکت‌های بزرگ استارتاپی مشــاوران املاک و اجاره‌دار حرفه‌ای شکل بگیرد، این شرکت‌ها رابطه مســتقیم موجر (مالک) و مستأجر را قطع می‌کنند و آن کنترل رابطه قیمتی در این حوزه به شکل اصولی شکل میگیرد.

 یعنی مالک، واحد مســکونی را به شرکت معرفی می‌کند و روی یک قیمت توافق می‌شــود، شرکت، مستأجر را پیدا می‌کند و قرارداد می‌بندد. مستأجر اجاره را به حســاب شرکت واریز می‌کند و شرکت هر ماه سر موعد اجاره‌بها را به حســاب موجر می‌ریزد. وقتی ارتباط مســتقیم حذف می‌شود، موجر نمی‌تواند به مستأجر اجحاف کند و از طرفی دیگر هم نگران پرداخت شدن اجاره نیست، چون شرکت آن را تضمین کرده است.

از طرفی دولت میتواند نظارت خوبی روی بازار و قیمتها داشــته باشــد و دعواهای حقوقی به طرز فوق‌العاده‌ای کاهش می‌یابد. شــرکت همانطور که واحد را تحویل گرفته، سر موعد هم به موجر برمی‌گرداند.  وقتی خیال مالک از ملک و اجاره و میزان افزایش سالانه اجاره‌بهایش راحت باشــد، دیگر به راحتی می‌توان قراردادها را هم بلندمدت‌تر بســت تا خیال مستأجر برای برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر سکونتی راحت شود.

 اجاره سه ساله و بیشتر معمولاً مناسب است مگر در شرایط فورس . مالیات تکمیل کننده پازل بســته جامع مالیاتی در مســکن (مثل مالیات بر معامــات مکرر و ســوداگرانه، افزایش قیمت ملــک، افزایش ارزش زمین، عایدی ســرمایه و...) اســت.

وقتی خانه‌ای به امید افزایش قیمت در آینده احتکار می‌شود قطعاً باید آزاد شود . بعضیها نادانســته اظهار میکنند، نمی‌شود مالیات گرفت و سامانه نداریم و...؛ ایــن موضوع به راحتی با یک پیامک سرپرســت خانوار به یک ســامانه و ارائه کدملی، کدانشــعاب برق و کدپســتی قابل حل است.

حساب یارانه سرپرست هم که موجود اســت. هر انشعاب برقی که یک کد ملی روی آن تعریف نشــود، خالی از سکنه است. باگ‌های سامانه هم در سه ماه برطرف شده و سامانه اطلاعاتی مالکیتی و سکونتی تشکیل و تکمیل می‌شود. دولت اینجا نه تصدی‌گر است نه دخالت در بازار دارد. فقط باید مجوز بدهد و نظارت کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.